وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات سال 1401

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

  • 43229-ت59799هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 43229/ت59799هـ
تاریخ: 1401/03/21
وزارت امور اقتصادی و داراریی
هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2)- مصوب 1393- تصویب کرد:
1. نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال تجاوز نکند.
پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال باشد .
2. نصاب معاملات موضوع بند 1 به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0