وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حذف هیأت تجدیدنظر مربوط به عملکردقبل ازتاریخ اجرای قانونها اصلاحی 80/07/27نمی باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

  • 30-5-7116-10857 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:10857/7116/5/30
تاریخ:04/03/1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حسب مقررات ماده 273الحاقی ، از اول سال 1381 تعیین وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز ازلحاظ ترتیب رسیدگی ونرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد واز تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دردوران برنامه مزبور ونیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکرلغو گردیده واین حکم شامل قوانین ومقررات مغایری که مشمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . توجه ماموران مالیاتی رابه این نکته جلب مینماید که مستنبط از مقررات صدر ماده 273 الحاقی مذکور ، حذف مقرراتماده 247وتبصره های آن درخصوص هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرسالب حقوق مودیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتی مستقیم مصوب 27/11/1380 نمی باشد واینگونه پرونده ها اعم از اینکه تاریخ مطالبه مالیات آنها ویا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی نسبت به آنها قبل ویا بعد از اجرای مقررات فوق الذکر باشد کماکان از لحاظ تکالیف مودی ،نرخ مالیاتی ، مرور زمان مالیاتی ،ترتیب رسیدگی ورفع اختلاف مالیاتی مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد خواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0