وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پروانه های کسب موقت نیز مشمول حکم بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 می باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۰۱

  • 30-5-1486 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1486/5/30
تاریخ:01/04/1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می دارد:
با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0