وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۰۸

  • 30-5-1400 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1400/5/30 تاریخ: 08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 48952/ت 25784 هـ مورخ 9/11/1380 هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته , تصویر تصویب نامه شماره 9776/ت 26351هـ مورخ 6/3/1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی
شماره: 9776/ ت 26351هـ تاریخ: 6/03/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- تصویب نمود: نقاط شهری زیر به جدول شماره(3) پیوست تصویب نامه شماره48952/ ت 25784 هـ مورخ 9/11/1380 اضافه شود: 1- نقطه شهری بوئین و میاندشت(واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان) 2- نقطه شهری شوشتر( واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان) 3- نقطه شهری داورزن( واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان) 4- نقطه شهری سرخه( واقع در شهرستان سمنان استان سمنان) 5- نقطه شهری بافت(واقع در شهرستان بافت استان کرمان) 6- نقطه شهری بزنجان( واقع در شهرستان بافت استان کرمان) از تاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند(4) تصویب نامه شماره 48952/ ت 25784هـ مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 48952-ت25784هـ

جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی-...
  • 9776-ت-26351هـ

*اضافه نمودن به فهرست نقاط توسعه نیافته

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0