وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه اجرای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه 1379- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۱۱

  • 2760-4-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2760/4/30
تاریخ: 1381/04/11
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/759-14/12/79
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی: 313
شماره سر ممیزی مالیاتی: 31
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان (شهرستان اهواز)
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/07
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 285-4/30-27/1/80
خلاصه واخواهی: 1- بر اساس بندهای "ج" و "ی" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و قانون برنامه سوم و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب نامه شماره 314/ت/22756 مورخ 30/1/79، 51% سهام و سایر حقوق و امتیازات در شرکت وابسته به شرکت را به نسبت مساوی به صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است و تصویب نامه شماره 10244/ت/22899 مورخ 1379/03/17 رد روزنامه رسمی آگهی گردیده است.
2- با توجه به واگذاری 51% سهام به شرح فوق، شرکت بر اساس جزء "ب" از بند "د" ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات عملکرد 1378 را محاسبه و در 1379/04/31 تماما تأدیه نموده است.
3- مجمع عمومی شرکت در تاریخ 1379/04/29 با حضور سهامداران جدید تشکیل و صورتهای مالی 1378 را تصویب نموده است.
4- ممیز محترم مالیاتی وهیأت محترم بدوی، اصل موضوع واگذاری و استناد به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم را نپذیرفته و مالیات شرکت را در زمره شرکتهای دولتی محاسبه و انشاء رأی نموده است. هیأت تجدید نظر استان پس از استفسار این شرکت از دفتر فنی مالیاتی اصل موضوع را پذیرفته ولی مالیات ابرازی شرکت را به دلیل عدم ارائه دفتر نقل و انتقال سهام رد نموده است (دفتر مذکور در تاریخ 1379/04/29 توسط طرفین امضاء گردیده است). با توجه به مراتب واینکه واگذاری خارج از اختیار و اراده شرکت و در چهارچوب خاصی انجام گرفته و قیمت گذاری سهام نیز طبق همان قانون باید توسط سازمان بورس واوراق بهادار انجام گیرد، امور حقوقی شرکت ، ارائه دفتر نقل و انتقال سهام را که در تاریخ 1379/04/29 امضاء گردیده منوط به قیمت گذاری نهائی توسط سازمان بورس دانسته که پس از پیگیری اخیرا دفتر مذکور تحویل و کپی مربوطه جهت رویت آن شورا ارائه می گردد، بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران که در سازمان مردمی مرتبط به کارگران وکارمندان کشور می باشند، لطفا مقرر فرمائید موضوع رسیدگی ونتیجه را ابلاغ فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
رأی اکثریت: با توجه به تصویب نامه شماره 314/ت 22756هـ مورخ 1379/01/30 هیئت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مورخه 1379/03/07 در مورد نحوه اجرای بندهای "ج" و "ی" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379، پنجاه و یک درصد از سهام شرکت در شرکت "سهامی خاص" به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اقدامات اجرائی در خصوص قیمت گذاری سهام توسط سازمان بورس اوراق بهادار تأثیری در اصل واگذاری سهام نداشته است، خصوصا اینکه طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 1379/04/29 سهامداران جدید در مجمع عمومی شرکت، ترازنامه وحساب سود وزیان عملکرد سال 1378 را تصویب وتأئید نموده اند. بنا به مراتب وطبق بند (ب) از جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و رأی شماره 17330-4/30 مورخ 1369/12/27 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنای محاسبه مالیات سود سهام، میزان سهم هر یک از سهامداران در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی می باشد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی رعایت قوانین ومقررات را ننموده به رأی مذکور ایراد وارد است لذا رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض ومقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله گردد.
علی عزیزی
عباس رضائیان

نظر اقلیت: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه سهام شرکت در پایان سال 1378 صد در صد متعلق به شرکت بوده وشرکت مزبور صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1378 را به عنوان یک شرکت دولتی طبق مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته تسلیم نموده و گزارش آن سازمان مبتنی بر تعلق صد درصد سهام شرکت یاد شده به شرکت عینا مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات واقع واز مأخذ سود مشمول مالیات اعلام شده در گزارش سازمان حسابرسی مالیات بر درآمد عملکرد سال 1378 شرکت برابر مقررات بند الف ماده 105 قانون یاد شده تعیین و مطالبه گردیده است، با توجه به اینکه واگذاری 51% از سهام شرکت مودی در اجرای مقررات تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و تصویب نامه های مربوطه انجام پذیرفته ودر تاریخ 29/4/79 در دفتر نقل وانتقال سهام شرکت به ثبت رسیده واین اقدام تأثیری در وضعیت حقوقی شرکت از حیث دولتی بودن آن در سال 1378 نداشته و از طرفی اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال رسمی سهام و پرداخت یا تخصیص سود سهام عملکرد 1378 به سهامداران به موقع به حوزه مالیاتی ذیربط ارائه نشده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز حاکی از توجه آن هیأت به موضوع اعتراض مودی و رسیدگی لازم طبق مقررات قانونی یاد شده بوده که ضمن اظهار نظر صریح و مدلل با رد ادعای مودی و تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و معتقد به رد شکایت مودی می باشد.
 
روح اله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0