وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ " قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"

شماره: 64680/240/د تاریخ: 1400/10/12 کلیه واحدهای ستادی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 102795 مورخ 1400/09/08 معاون محترم امور مجلس ریاست جمهور مبنی بر ابلاغ " قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که با موافقت مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 7سال ابلاغ شده است به همراه تکالیف قانونی آن، موضوع نامه شماره 17843/58498 مورخ 1400/10/01 دبیر محترم هیأت دولت برای اجراء ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمائید موارد مرتبط در چارچوب قانون بررسی و ترتیبی اتخاذ شود تا خللی در اجرای مفاد آن ایجاد نشود. شایان ذکر است خلاصه‌ای از مواد و تبصره‌های قانون مذکور به تفکیک و به شرح فایل پیوست ارائه شده است. سعید توتونچی ملکی معاون توسعه مدیریت و منابع