وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی و قطعی نمودن پرونده ها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

  • 235-462-639-5818 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5818-639-462-235
تاریخ: 1383/04/13
پیوست:
اداره کل شورایعالی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
بمنظور دستیابی به تحول اساسی در حوزه اجرائی نظام مالیاتی کشور و اتخاذ ترتیباتی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات , و تسریع فرآیند قطعیت مالیات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبیل افزایش رضایتمندی و رشد نرخ تمکین مودیان و کاهش پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باشد, مقرر میدارد:
1) روسای ادارات امور مالیاتی در راستای مسئولیت های مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق .م.م نظارت مستمر خود را بمنظور حسن اجرای مقررات , بویژه در مرحله تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان , بطور موثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمایند با بررسی اسناد و مدارک و دلایل مودیان و هم چنین سوابق موجود , از بروز اختلافات مالیاتی که سابقه ظهور و رفع یا حل اختلاف داشته , اکیدا اجتناب و مطابق مقررات موضوعه و تصمیمات متخذه در موارد مشابه , اقدام نمایند.
2) ماموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند: در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی , دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی ویا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مودی یا کاهش زیان می گردد را صریحا در گزارشات مالیاتی قید نمایند.
همچنین در موارد تشخیص علی الراس , بطور صریح نسبت به عدم امکان تعیین درآمد واقعی براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده اظهارنظر نموده و متعاقبا دلایل انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی و رقم آنها و ضرایب اعمالی (باذکر ردیف و صفحه ) را همراه با توجیهات کافی در گزارش خود قید نمایند.
عدم رعایت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکالیف قانونی که در تبصره 2 ماده 97 و ماده 98 ق .م.م به آن تصریح شده است قابل پیگیری خواهد بود.
مطالبه مالیات از مودیانی که مکلف به کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث می باشند وفق مقررات و براساس گزارش رسیدگی که درآن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی المقدور دریافت کننده وجه (صاحب درآمد) اشاره شده باشد , صورت گیرد.
3) مدیران کل امور مالیاتی با استفاده از اختیارات مندرج در تبصره ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق .م.م ترتیبی اتخاذ نمایند تا اختلاف مودیان حتی المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالیاتی رفع , و توافق و تمکین مودیان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه تحصیل گردد. بدیهی است در ارزیابی عملکرد مدیران کل و معاونین مربوطه و روسای امور مالیاتی , میزان همکاری هریک از مقامات مذکور , در راستای تحقق اهداف پیش گفته مد نظر قرار خواهد گرفت .
4) به مدیران کل امور مالیاتی موکدا یادآوری می نماید:
الف ) نظر باینکه حسب قسمت اخیر تبصره 2 190 ق .م.م , رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان می بایست حداکثر ظرف یک سال تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد , لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعایت مقررات یادشده مستلزم رفع سریع اختلافات مالیاتی توسط مقامات ذیصلاح تا سطح مدیر کل مالیاتی و هم چنین برنامه ریزی و زمان بندی مراحل مربوط به دعوت از مودیان و طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مهلت مندرج در متن قرار و ارجاع و اجراء بموقع قرارهای صادره خواهد بود.
ب ) بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 ق .م.م , رسمیت جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بمنظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد) منوط به حضور هر سه عضو هیات بوده و تشکیل جلسات هیات بدون حضور هریک از اعضاء‌احصا شده در ماده 244 ق .م.م به عنوان تخلف از مقررات تلقی و آرا، صادره توسط هیاتهائی که بصورت رسمی تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود.
ج ) مجددا خاطر نشان می سازد از تشکیل جلسات هیات بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضای شرایط در هریک از ادارات کل به تشکیل جلسات هیات در ساعات صبح متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا ودر صورت لزوم اوقات رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تشکیل جلسات هیات به ساعات بعداز ظهر موکول گردد.
د) بمنظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 ق .م.م و اطلاع رسانی به مودیان محترم , ترتیبی اتخاذ فرمائید تا اطلاعیه های پیوست با قابلیت رویت مودیان در محل تشکیل جلسات هیات نصب گردد. دفتر نظارت بر امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات ضمن نظارت مستمر برنحوه تشکیل هیاتها , هرگونه تخطی از مقررات مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بشرح فوق را گزارش نماید.
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0