وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

واگذاری اموال ودارائی ها به شرکتهای عضو- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۲۷

  • 2323-4-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2323/4/30
تاریخ: 1381/03/27
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9927-1379/11/29
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 0833
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/25
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1078-4/30-1380/02/19
خلاصه واخواهی: عطف به رأی شماره 9927 مورخ 1379/11/19 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 1376، بدینوسیله اعتراض شرکت به رأی فوق اعلام میگردد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به اعتراض مودی در باب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب نسبت به دارائیها ومواد و کالاها وکار ساخته شده یا در جریان ساخت انتقالی به شرکتهای عضو (شرکت وغیره) رسیدگی قانونی به عمل نیاورده است، زیرا حوزه مالیاتی در این خصوص از فرمول موضوع بند یک بخش "تذکر" مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1376 با مأخذ قرار دادن ارزش دفتری یا قیمت تمام شده به عنوان خرید استفاده نمود و با تبدیل آنها به "عنوان فروش" مبادرت به اعمال ضریب واحتساب درآمد مشمول مالیات کرده است، در حالی که بند مذکور صراحتا در مواردی کاربرد آن فرمول را تجویز نموده است که مبلغ فروش معلوم نباشد ودر مانحن فیه مبلغ فروش یا بهای واگذاری حسب اعلام واسناد ومدارک شرکت مشخص بوده است و اگر مأموران تشخیص مالیات مدعی غیر واقعی بودن قیمتهای مزبور بوده اند، می بایستی رقم مورد ادعای خود را به صورت مستند تعیین نمایند. با توجه به مراتب فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر آنکه این نقیضه را نادیده گرفته، از تحقیق و بررسی لازم در جهت احراز واقعیت وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم خودداری نموده ودر نهایت روشن نشده است که از واگذاری اموال ودارائیهای یاد شده سودی عاید مودی موصوف گردیده است یا خیر. نظر به توضیحات فوق الاشعار شکایت شاکی را از جهات مذکور وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0