وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 230/73397/د تاریخ: 1400/11/02 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 61084/230/د مورخ 1400/09/29 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­ های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 58 مورد تائیدیه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 8 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1400/09/20 لغایت 1400/10/22 مربوط به دوره­ های مالی مندرج در فهرست­ های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/97238 مورخ 1400/10/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ های پیوست و تائیدیه­ های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/09/25 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی