وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار 181 به مدیران کل

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۲

  • 230-5462-69770 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:69770/5462/230
تاریخ:22/10/1382
پیوست:

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآئین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند:
1- اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیرو آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند.
2- مودیانی که برای بازرسی وکنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانونی صورت پذیرد و حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه واختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود.
3- هیأت های موضوع ماده (181)قانون مالیات های مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده (3) آئین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 23/10/1374 صرفا ذیل آخرین ثبت دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده واز انتقال دفاتر قانونی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیدا خودداری نمایند.
4- ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مودیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود.
5- آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد ومدارک بدست آمده واثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و(2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران وتهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود.
ضمنا یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد.عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 59896

آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0