وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

واحدهای مالیاتی همکاری لازم را با حسابداران رسمی در عملکرد 80انجام دهند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۰۱

  • 230-3404-61644 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :61644/3404/230
تاریخ :01/11/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان......
شورای عالی مالیاتی
اداره کل .......
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر........
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 با حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (2) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمانها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره 35072/3664-211 مورخ 18/6/1381، درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-3664-35072

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0