وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۰۷

  • 230-2818-23836 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 23836/2818/230 تاریخ: 07/05/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل مالیاتهای مرکز , شرق و غرب تهران به منظور اتخاذ رویه واحد جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان درآمد مشاغل مقرر می شود: الف – در مورد صاحبان مشاغلی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اید: 1- ادارات امو ر مالیاتی پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 آن دسته از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند , حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده و گزارش انجام کار و آمار مربوط را تا پایان آذر ماه سالجاری به دفتر امور تشخیص مالیاتی تابعه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. 2- به منظور تشخیص درآمد واقعی مودیان و ارتقاء کیفیت رسیدگیهای مالیاتی و همچنین کاهش مراحل قطعیت پرونده ها و جلوگیری از تراکم کار در مراحل بعدی خصوصا مرحله حل اختلاف مالیاتی , ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ممیزین کل و سرممزین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی نظارت و مشارکت فعال و موثر داشته باشند. ب – در مورد صاحبان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند: 1- ادارات امور مالیاتی از انجام رسیدگی به پرونده های آندسته از مودیان مالیاتی که در اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 در موعد مقرر قانونی نموده اند , جدا خودداری نموده و منحصرا نسبت به استخراج اطلاعات اظهارنامه های واصله و ارسال اطلاعات فوق به شرح بندهای آتی این گزارش اقدام نمایند. در موارد نقل و انتقال واحدهای شغلی که صدور گواهی مالیاتی مستلزم رسیدگی به پرونده عملکرد سال 1381 می باشد ,مراتب طی گزارشی به ممیز کل مربوط منعکس و پس از تائید نسبت به رسیدگی اقدام گردد. 2- بمنظورارزیابی عملکرد اجرای طرح خود اظهاری و در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم , ادارات امور مالیاتی فهرست اظهارنامه های دریافتی لغایت 31/4/1382 را به شرح جدول پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 20/5/1382 به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند: ج – نحوه تنظیم فهرست اظهارنامه های دریافتی : 1- باتوجه به اهمیت اطلاعات درخواست شده که ماخذ ارزیابی و انتخاب نمونه های مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت , مقتضی است مدیران کل مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا برنامه ریزی مناسب و اعمال نظارتهای مستقیم مراقبت لازم را در تهیه و تکمیل جدول پیوست به عمل آورد به نحوی که اطلاعات مورد نظر با دقت و صحت کامل تهیه و در موعد مقرر ارسال شود. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص که منجر به ارسال اطلاعات متمم و تکمیلی گردد و یا بدلیل تصمیم گیری براساس اطلاعات نادرست تبعات حقوقی بدنبال داشته باشد, مسئولیت امر مستقیما متوجه مدیرکل و ماموران مالیاتی ذیربط خواهد بود. 2- ازآنجا که تهیه اطلاعات به صورت دستی همواره با خطا و اشتباه همراه بوده و این امر نتایج حاصل از پردازش اطلاعات را غیر قابل اطمینان و اتکا خواهد نمود , لذا تاکید می شود ادارات کل , اطلاعات مورد نظر را در محیط رایانه ای که برنامه آن حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور این بخشنامه از طریق معاونت برنامه ریزی و پژوهشی ارسال خواهد شد, تهیه و به انضمام نسخه چاپ شده اطلاعات فوق پس از تایید مدیرکل مربوط ارسال نمایند. 3- جداول مربوط با توجه به مجموع اطلاعات هراداره کل و با درج شماره ردیف پیاپی تنظیم شود. 4- شماره شش رقمی حوزه های مالیاتی به صورت کامل درج شود. 5- درستون “ گروه شغلی ”باتوجه به گروههای شغلی موضوع ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم گروه شغلی مربوط حسب مورد “ الف ” “ ب ” و یا “ ج ” درج گردد. 6- چنانچه در اظهارنامه های تسلیمی برخی از مودیان مالیاتی مبالغ مربوط به “ درآمد یا فروش ابرازی درآمد مشمول مالیات ابرازی قبل از کسر معافیت مالیاتی “ و “مالیات ابرازی ” درج نشده باشد , تکمیل ستونهای مربوط در جدول پیوست الزامی نبوده و به درج سایر اطلاعات مندرج در اظهارنامه اکتفا شود . با توجه به اینکه دستورالعمل نحوه انتخاب پرونده های نمونه که در اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت در دست تهیه می باشد مقتضی است نظرات و پیشنهادات آن اداره کل در خصوص نحوه انتخاب این پرونده ها را به همراه فهرست های یادشده به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند. عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0