وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص گزارش حسابداران رسمی و نحوه برطرف کردن اشکالات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۱۶

  • 230-2559-1027 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1027/2559/230
تاریخ :1383/06/16
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بمنظور ارتقاء کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا باختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور مفاد بندهای 6 و7 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ضمیمه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27 این سازمان ابلاغ شده بشرح ذیل اطلاح و بند 8 دستورالعمل مزبور حذف و متن تبصره آن بعنوان بند 8 جایگزین میگردد.
6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد. رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود . حسابدار رسمی و مودی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات تکمیلی یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت فوق یا احراز کتمان درآمد ، اداره امور مالیاتی با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک بدست آمده طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم اقدام و درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد نمود.
7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در "ب" (هزینه های قابل قبول و استهلاک ) و "ج" (مالیاتهای تکلیفی ) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به بررسی اسناد و مدارک مودی و یا توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد، رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا " از حسابدار رسمی یا مودی استعلام خواهد نمود. اشخاص مزبور مکلفند ظرف یکماه از تاریخ دریافت استعلام اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند در غیر اینصورت و یا اگر پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی موضوع استعلام اقدام و برگ تشخیص را با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مالیاتی و تعدیل اقلام مزبور صادر خواهد نمود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 213-467-3465

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات ح...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0