وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می ­گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی