وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای صادر شده (تجمیع عوارض)

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۰۹

  • 211-831-3376 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:3376/831/211
تاریخ: 1383/03/09
پیوست:دارد
آئین نامه اجرایی نحوه استرداد مالیات و عوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورا که در تاریخ 1383/02/24 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به پیوست برای اجراء ابلاغ می گردد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
آئین نامه اجرائی نحوه استرداد مالیات و عوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده سه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22
ماده یک – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات و عوارض پرداختی کالاهای موضوع بندهای "الف" و"هـ" ماده سه قانون را که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از تولید کنندگان نهایی کالا و طبق قانون برنامه سوم توسعه ... صادر می شوند را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ درخواست کتبی منضم به مدارک معتبر واریزی و پس از وصول پاسخ استعلامات مورد نیاز به ذینفع یا قائم مقام قانونی وی مسترد نماید.
تبصره یک – مطابق تبصره 2 ماده 3 این قانون، عوارض کالاهای تولید داخل موضوع بندهای "الف" و"هـ" این ماده از یک طریق تنخواه گردانی که به درخواست ذیحساب گمرک از محل عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) با موافقت آن وزارتخانه توسط خزانه از حساب 99 خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است.
تبصره دو- مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون فوق : مالیات کالاهای تولید داخل موضوع بندهای "الف"و"هـ" این ماده از طریق وجوه تنخواه گردانی که بنا به درخواست ذیحساب گمرک واز محل وصولی جاری که با موافقت سازمان امور مالیاتی توسط خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است.
تبصره سه – مدارک ونحوه استرداد مالیات وعوارض موضوع این آئین نامه به شرح ذیل خواهد بود:
1- درخواست کتبی صادر کننده کالا در خصوص استرداد مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده، به همراه ارائه مدارک معتبر در خصوص واریز مالیات و عوارض پرداخت شده موضوع قانون مذکور که اصالت آن ضمن درج شماره قبض مالیاتی و تاریخ و محل پرداخت مالیات وعوارض به تأیید تولید کننده ظهر نویس شده باشد.
2- در صورتی که تأییدیه ای به صورت خلاف واقع صادر شده باشد، اینگونه تولید کنندگان علاوه بر مجازات های مقرر برای آن در سایر قوانین و مقررات، مشمول پرداخت مالیات و عوارض به انضمام جرائم موضوع تبصره 3 ماده 6 این قانون از تاریخ استرداد وجوه خواهند بود.
3- اخذ تعهد کتبی از صادر کننده در مورد عدم استفاده مجدد از چنین اسناد و مدارکی.
4- تأیید واریز وجه مورد استرداد به حساب های مالیاتی ووزارت کشور توسط ذیحساب که متضمن ردیف دفتر درآمد وکد مربوطه می باشد.
5- ارائه اصل پرروانه گمرکی ممهور به مهر مرز خروج.
ماده دو- چنانچه کالاهای موضوع این آئین نامه به کشور مرجوع شوند خروج آنها از گمرک مستلزم پرداخت مالیات و عوارض مسترد شده خواهد بود.
تبصره یک – چنانچه قسمتی از این کالاها مرجوع شده باشد حکم این ماده نسبت به این بخش قابل اجرا خواهد بود.
تبصره دو- این وجوه به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان شهرداری ها حسب مورد واریز خواهد شد.
ماده سه – ذیحساب گمرک مکلف است هرماه گزارش مبالغ استرداد شده متضمن اطلاعات لازم را به سازمان های امور مالیاتی کشور و شهرداری ها ارسال نماید.
این آئین نامه در سه ماده و پنج تبصره در تاریخ 1383/02/24 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
توجه: آئین نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3376/831-211 مورخ 1383/03/09 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0