وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

  • 211-7040-13963 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/7040/13963
تاریخ : 1382/12/24
پیوست: دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد./1555ع
عیسی شهسوار خجسته

دستور العمل موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 (معافیت موضوع بند “ل” ماده 139 قانون)
ماده 1- تعریف فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستور العمل به شرح زیر است :
الف - فعالیت انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
ب - فعالیت مطبوعاتی: مجموعه فعالیهایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن بصورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
ج - فعالیت فرهنگی: مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، ترویج، عرضه، ارزشیابی، نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پرکردن اوقات فراغت و آموزش های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد.(نظیر جشنواره ها، نمایشگاه ها، مسابقات، نقد و بررسی، مراسم و مجامع )
د - فعالیت هنری: مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و مزمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می گردد.
ماده 2- درآمد حاصل از فعالیت های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و بصورت مکتوب، سمعی، بصری و صحنه ای تولید، توزیع و عرضه می گردد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1: فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستور العمل به شرح جدول پیوست می باشد.
تبصره 2: درآمد اشخص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره 3: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های انتشاراتی موضوع بند الف ماده یک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز پروانه نشر در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره 4: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های مطبوعاتی موضوع بند ب ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز فعالیت در امور انتشار مطبوعات یا خبرگزاری و یا اطلاع رسانی در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 5: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های فرهنگی موضوع بند ج ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تاسیس مستقل یا موردی فعالیت ها در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 6: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های هنری موضوع بند د ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تولید، نمایش، اجرای صحنه ای، تکثیر، توزیع و فروش اثر هنری در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 7: برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سایر فعالیت های هنری اعم از احیاء و مرمت آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی منوط به ارائه مجوز از سوی میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
تبصره 8: اجرای ضوابط مندرج در تبصره های 3، 4، 5 و 6 این ماده از اول سال مالی 1383 و بعد الزامی بوده و برای سالهای مالی 1381 و 1382 پس از اخذ تاییدیه انجام فعالیت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 9: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و اعمال معافیت ، فهرست مشخصات کامل کلیه مجوزهای صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند « ل » ماده 139 قانون مالیاهای مستقیم هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در قلب بانکهای اطلاعاتی در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در مراکز استان ها به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می نماید.
ماده 3- اشخاص موضوع این دستور العمل مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جهت تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا اظهار نامه حسب مورد می باشند. عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه موضوع ماده 139 قانون مزبور از سوی اشخاص موضوع این دستور العمل در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده 4- به استناد تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (موضوع بند «الف» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند در صورت پرداخت وجوهی بابت فعالیت های مندرج در فهرست موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، الزامی به کسر مالیات علی الحساب (موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم ) نداشته و لیکن به موجب تبصره یک ماده مذکور مکلفند ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط با اخذ رسید تسلیم نمایند.
تبصره : در قراردادهای اشاره شده در این دستور العمل لازم است که مشخصات و نشانی کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم اشخاص طرفین قرارداد درج گردد.
ماده 5- اشخاصی که مبادرت به توزیع، پخش و فروش کتاب یا نشریات و مطبوعات می نمایند از تاریخ اخذ مجوز از وزارتخانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های موضوع فهرست ضمیمه مشمول استفاده از تسهیلات مقرر در این دستور العمل خواهند بود.
ماده 6- حقوق بگیرانی که برای انجام فعالیت های موضوع بند ل ماده 139 قانون یاد شده در استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند مشمول مقررات مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم ( مواد 82 الی 92) قانون مالیات های مستقیم بوده و مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مذکور نخواهند بود.
ماده 7- مفاد این دستور العمل نسبت به درآمدهای اشخاص مربوط به فعالیت های موضوع بند«ل» اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1380/11/27 که از 1381/01/01 به بعد تحصیل می شود جاری خواهد بود .
ماده 8- فهرست فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل هر دو سال یکبار توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
احمد مسجد جامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند« ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
ردیف                       طبقه فعالیت                     نوع فعالیت                                                            فعالیتهای مشمول
1                           انتشاراتی                        انتشار کتاب                                  نویسندگی (تحقیق،تألیف،ترجمه،تصحیح،گردآوری) ویراستاری،
                                                                                                                    صفحه آرایی،صفحه بندی،حروفچینی،خطاطی،طراحی جلد،
                                                                                                                   بازنویسی،نشرکتاب،اعم از کاغذی یا الکترونیکی،پخش
                                                                                                                    و فروش کتاب
2                           مطبوعاتی           1-2- تولید ونشر خبر و اطلاعات                     تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری-
                                                                                                                   تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاعات رسانی مکتوب
                                                                                                                   یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد.
                                                  2-2- انتشارات نشریات و مطبوعات                       نویسندگی- گزارشگری- تفسیر و نقد خبر-
                                                                                                                    روزنامه نگاری- عکاسی، گرافیست و کاریکاتورمطبوعات-
                                                                                                           مدیریت تحریریه مطبوعاتی- نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات
3                          فرهنگی           3-1- مسابقات فرهنگی و هنری                              مسابقات کتاب خوانی، قرآنی و هنری.
                                         
                                                2-3- جشنواره های فرهنگی و هنری                        مراسم- نمایشگاه- مسابقات و نشست ها
                                                                                                                     که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
                                                3-3- نمایشگاه فرهنگی و هنری                               نمایشگاه کتاب- مطبوعات، هنرهای تجسمی.
                                          4-3- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری                           شبهای شعر وادب- نقد و بررسی کتاب و آثار
                                                                                                                          هنری و سینمایی -بزرگداشت ها- یادبودها-
                                                                                                                   همایش ها- کنگره ها و سایر نشستهای فرهنگی و هنری.
                                           5-3- کتابخانه عمومی                                               راه اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن را در برمی گیرد.
4            هنری                   1-4-تولید،تکثیر،توزیع و نمایش                                   فیلم فیلمنامه نویسی- تهیه کنندگی-
                                                                                                              کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی
                                                                                                               صحنه و لباس- تدوینگری- مدیریت تدارکات- فیلمبرداری-
                                                                                                          جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی- خدمات
                                                                                                      لابراتوری فیلم سازی- عکاسی- گویندگی- منشی گری صحنه- 
                                                                                                          مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبلوری- انیمیشن سازی-
                                                                                                    مستندسازی- مونتازگری- بازیگردانی- نورپردازی- دستیارکارگردان
                                                                                                        و صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری
                                          2-4- تولید،تکثیر،توزیع و اجرای صحنه ای                    آهنگسازی- تنظیم کننده- نوازندگی- شعر-  
                                             موسیقی- پخش و فروش                                       خوانندگی- ضبط و صداگذاری و تکنولوژی-  
                                             آثار صوتی و تصویری                                                 پخش و فروش آثار صوتی
                                                                                         
                                         3-4- تئاتر و نمایش صحنه ای                               نمایشنامه نویسی- کارگردانی- تهیه کنندگی-
                                                                                                             صدابرداری- طراحی صحنه- نورپردازی- بازیگری-
                                                                                                          مدیریت تدارکات- چهره پردازی- نمایش صحنه ای(scene).
                                                                                                               روحوضی، پرده خوانی،تعزیه،خیمه شب بازی،
                                                                                                                        عروسکی،سیاه بازی و خیابانی.
                                        4-4- هنرهای تجسمی                                     نقاشی- طراحی- خوشنویسی- مجسمه سازی- نگارگری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0