وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

  • 211-6598-14120 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 14120/ 6598/211
تاریخ: 1382/12/26
پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفترخدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
آئین نامه اجرائی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که به شماره 48572/ ت 29448هـ مورخ 1382/11/18 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و با توجه به مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن، مبالغ واریزی موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور به حساب درآمدهای عمومی طبق فهرست ضمیمه جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد جهت اطلاع و به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 48572/ت 29448هـ
تاریخ: 1382/11/18
پیوست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/10/28 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
ماده 1- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،به کلیه بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بازنشستگی نیروهای نظامی، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) که تا قبل از سال 1378، بازنشسته شده اند،به ازای هر سال خدمت به میزان ده (10) روز حقوق بازنشستگی سال 1380 آنان پرداخت می گردد.
ماده 2- کلیه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور منظور شده است، موظفند معادل دو درصد (2%) هزینه عملیات جاری مصوب خود را، به شرح پیوست این تصویب نامه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به حساب درآمد عمومی ردیف 491180 قانون بودجه سال 1382 کل کشور واریز نمایند. تبصره ـ به وزراء و روسای دستگاه های متبوع شرکت های دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری،سهم تعیین شده آن دسته از شرکت های زیر مجموعه خود را که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمی باشند،از سایر شرکت های زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمین نمایند.
ماده 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است ده روز پس از مهلت مقرردر ماده (2) سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی کشوری ولشگری موضوع (1) را متناسب با واریز درآمد موضوع ماده (2) آیین نامه، از محل ردیف 503705 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر یک از صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد.
ماده 4 ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ده روز پس از ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه ،اعتبار پاداش پایان خدمت موضوع این آیین نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک خود واریز نموده و خلاصه ای از گزارش عملیات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 48572-ت29448هـ

آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ( 5) قانون بودجه سال 1382 ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0