وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محاسبه ومطالبه مایه التفاوت مالیات حقوق از کارکنانی که از وسیله نقلیه استفاده شخصی می نمایند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۲

  • 211-5714-9698 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :9698/5714/211 تاریخ:22/10/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابدران رسمی ایران سازمان حسابرسی در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 2/6/1382 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن موکدا یادآور می گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابوالجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران ویا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحا اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند . عیسی شهسوار خجسته
شماره: 29300/2397/211 تاریخ: 02/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ ت 27840هـ مورخ 9/4/1382 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ ت 351هـ مورخ 15/12/1372، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند " ب " تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد. 1- طبق بند " ب " تبصره ماده 83 قانون یاد شده، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10%) و بدون راننده معادل پنج درصد(5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی( به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود. 2- طبق ماده (3) آئین نامه فوق الذکر،کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند. بنابراین مشمول بند " ب " ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی(چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محق به بهره برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی... مصوب 1358 شورای اسلامی و آیین نامه شماره 59590/ ت 351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط، اصولا واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند(ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 4- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر( بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی( مستمر و غیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. ضمنا: درآمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و (11) ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلا از پرداخت مالیات حقوق معاف است. عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 18298-ت27840هـ

*در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با ...
  • 211-2397-29300

در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با ر...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0