وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

  • 211-2397-29300 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :29300/2397/211 تاریخ :02/06/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت 27840 هـ مورخ 9/4/1382 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی ، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351 هـ مورخ 15/12/1372 ، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند“ب ” تبصره ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد. 1- طبق بند “ب ” تبصره ماده 83 قانون یادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون ) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود . 2- طبق ماده (3) آئین نامه فوق الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند . بنابراین مشمول بند “ب ” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . 3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت ، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت 3زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است ) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی …مصوب 1358 شورای اسلامی و آئین نامه شماره 59590/ت /351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط ، اصولا واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 4- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک4 نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. ضمنا : در آمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و (11) ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلا از پرداخت مالیات حقوق معاف است . عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره:18298/ت 27840هـ تاریخ:09/04/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3812/م مورخ 1/10/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور وجلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- تصویب نمود: آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351هـ مورخ 15/12/1372 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی" از عنوان آئین نامه حذف می گردد. 2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 2- خودروهای دولتی وسائط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده وبرای انجام امور اداری وخدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند وهمچنین خودروهای شرکتهای دولتی وموسسات و شرکت هایی که که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است. مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید – مصوب 1358 شورای انقلاب- می باشند وبه ترتیب زیر طبقه بندی می شوند: الف- خودروهای دولتی خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی یا برچسب شناسایی می باشند ونام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج وبر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد وانواع آن از جمله عبارتنداز: سواری، وانت (اعم از دوکابین وتک کابین)، مینی بوس، اتوبوس، کامیون (مانند تریلی، جرثقیل، پونکر، آتش نشانی)، کامیونت، پول رسان وآمبولانس. ب- خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند. اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی وتردد آنها در جاده ها وبزرگراه های کشور به موجب قسمت "الف" و"ج" بند (5) مصوبه یکصدو پنجاه ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وبنا به موافقت وزیر امور اقتصادی ودارائی بلامانع است. ج- خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی بوده ودارای پلاک شخصی می باشند. د- خودروهای تشریفاتی: اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده وبه منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی وبرچسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست. 3- ماده (3) به شرح زیر اصلاح ویک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد: ماده 3- کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی وتشریفاتی، خودروی خدمات عمومی محسوب می شوند ونوع استفاده از آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده، به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی معین می گردد وهرگونه استفاده غیر مجاز وبدون حکم مأموریت از این خودروها ممنوع است. تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند "الف" ماده (2) این آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد واتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی ومتوقف ومراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی ودارائی گزارش نماید. 4- تبصره ای به شرح ذیل به ماده (4) اضافه می شود: تبصره – برای کارکنانی که نوع وحساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید، با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند. 5- فصل سوم ومواد آن حذف وموادی به شرح ذیل جایگزین آن می شود: ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آئین نامه می باشد درمرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی – اداره کل اموال دولتی ودر استانها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان ها اقدام نمایند. ماده 6- خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این آئین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی، از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند، برچسب شناسایی را که نام دستگاه اجرایی استفاده کننده بر آن درج شده، بر روی شیشه جلوی اتومبیل الصاق نمایند. 6- شماره فصل (4) به (3) تغییر می یابد وماده (9) حذف می گردد وشماره مواد (10)، (11)، (12) و(13) به مواد (8)، (9)، (10) و(11) تغییر می یابد. 7- ماده (12) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 10- مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آئین نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. دستگاه های اجرای موظفند بر نحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی ودارائی معین می کند، نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آئین نامه، تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده وطبق مقررات، رسیدگی می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 18298-ت27840هـ

*در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0