وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ...)

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۰۷

  • 211-4300-1381 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/4300/1381

تاریخ: 1381/07/07

پیوست: داردسازمان امور اقتصادی ودارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکدهامور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادیآئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقیآئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

1- هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.

2- میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد.

3- اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.

4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.[1]

5- چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.

6- ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

7- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تامیزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود.

این آئین امه در اجرای بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 37311/211/4122 تاریخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب رسید.
[1] - به موجب دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بند 4 این آیین نامه ابطال شد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0