وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۰۷

  • 211-4298-1380 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1380/4298/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی مقررات بند" هـ "جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی آئیننامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه. 2- سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. 3- حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود. این آئیننامه در اجرای جزء" هـ" بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0