وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح ماده 7از فصل سوم آیین نامه ذخایرفنی موسسات بیمه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۱۶

  • 211-3267 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:3267/211 تاریخ:16/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر مصوبه مورخ 18/4/81 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109قانون مایاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم وطی نامه شماره 25671 مورخ 15/5/1381 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
پیوست: شماره:62816/10424/4/30 تاریخ:17/01/1381 پیوست: جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری عطف به نامه شماره 950/4612 – 12/10/80 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا شرکت های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: اگرچه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می باشند،اما همانطوریکه اعلام نموده اید مطابق حکم بندهای ((ش)) و((ع)) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78و79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیر الذکر، موسسات، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی و از جمله شرکتهای دولتی..... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور آیین نامه شماره 6/22 مقررات مکفل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (شماره 22) شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 18/4/1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود: ماده 7: ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه میشود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکای واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است. ب2-19/4 ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از : 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کر برگشتیها وتخفیفها. 3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتیها 4- کارمزد ومشارکت در سود معاملات بیمه های اتکائی واگذاری. 5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده 6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی وبازخرید وسرمایه ومستمری های بیمه های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه های اتکائی واگذاری 5- سهم صندو تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زینی در قابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید وسرمایه ومستمریهای بیمه زندگی وخسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع. 8- کارمزدها وسهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری. 10-ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11-سایر هزینه ها واستهلاکات قابل قبول. تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده61 قانون تاسیسس بیمه مرکزی ایران وبیمهگری) برای هر یک از رشته های بیمه ومیزان وطرز محاسبه آنها به موجب آئین نامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه وپس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اتقادی ودارائی خواهد رسید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0