وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

 

ابلاغ معافیت سالانه حقوق قانون بودجه

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد. بر این اساس طبق مواردی که در بخشنامه ذکر شده است تمامی موارد لازم الاجراست. در نظر داشته باشید که در قانون بودجه سال 99 کل کشور میزان مبلغ معافیت سالانه حقوق را مشخص کرده بود و سازمان مالیاتی با ابلاغ این بخشنامه به آن وجاهت قانونی داده است.

متن بخشنامه 210/99/10

با توجه به مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد. اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. 3- حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. حتما بخوانید : محاسبه آنلاین مالیات حقوق 4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء 2 بند الف تبصره 12 مذکور عبارت ” کارانه ” خارج از موارد استثنا شده مریوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتنی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21 ) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال : چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی مبلغ 1.260.000.000 ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود. خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی اعمال می گردد، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات علمی نیز خواهد بود. 5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/24 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد. 6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد:

درآمد مشمول مالیات حقوق

از

تا

نسبت به مازاد

نرخ مالیات

1

360.000.000

معاف

360.000.001

900.000.000

360.000.000

10%

900.000.001

1.260.000.000

900.000.000

15%

1.260.000.001

1.800.000.000

1.260.000.000

20%

نسبت به مازاد 1.800.000.000 ریال

25%

   
بخشنامه معافیت سالانه حقوق 99

بخشنامه معافیت سالانه حقوق 99

بخشنامه معافیت سالانه حقوق 99

بخشنامه معافیت سالانه حقوق 99

بخشنامه 210/99/10

بخشنامه 210/99/10