وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210/81175/د تاریخ: 1400/12/03 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی