وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم

جدول