وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۵

  • 201-7164 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7164/201
تاریخ: 25/08/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1504- 7/11/1380
مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380
شماره حوزه مالیاتی 231
شماره سرممیزی مالیاتی 23
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان
تاریخ ابلاغ رای: 16/11/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 9894-4/30- 8/12/80


خلاصه واخواهی:احتراما به حکایت مدلول رای بدوی شماره 1169 مورخ 17/9/80 پلاک مورد نظر اساسا مسکونی بوده و فاقد ویژگیهای لازم تجاری می باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می شود بر اساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفا در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علیرغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتا می بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلا نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتا اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به اینکه ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز موید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگانهای مربوطه رسمی و دفتر خانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رای تجدید نظر اقدام نمائید.
رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید:
محتویات پرونده مشعر به آن است که مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلا با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار(برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به موجب اعتراض سر ممیز مالیاتی ذیربط(برگ شماره20) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار(برگ شماره26) با تائید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رای کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک(برگ شماره 9) و رای دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان(برگ شماره 24) و گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان(برگ شماره 25) و معطوفا به مفاد بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 49928/ 6606/4/30 مورخ 9/10/71 و همچنین بخشنامه شماره 51121/ 11418- 4/30 مورخ 16/12/77 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به اصدار رای نماید.

غلامعلی آبائی
داریوش آل آقا
روح اله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0