وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فسخ و اقاله معاملات- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۳۱

  • 201-619 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 619/201
تاریخ: 31/01/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 739 تا 744 31/6/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی 1131
شماره سر ممیزی مالیاتی113
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 22/7/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6616- 201- 5/8/1381


خلاصه واخواهی: اعتراض خود را از آراء شماره 744،743،742،741،740،739 همگی مورخه31/6/1381 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای مقررات ماده251 قانون مالیاتها به شرح ذیل به استحضار می رساند. مرحوم (پدرمان) در تاریخ 22/ 10/77 طی قولنامه عادی یک باب ساختمان پلاک ثبتی 5956/6 شامل 9 دستگاه آپارتمان مسککونی و سر قفلی از فروشگاه را به مادرمان پس از انجام تعهدات قید شده در قولنامه و آماده شدن شرایط لازم جهت واگذاری در دفتر اسناد رسمی واگذار نماید. به علت بروز مشکلات در اخذ گواهی شهرداری موفق به تنظیم سند واگذاری نشده و زمان حیات پدرمان ملک مذکور در تصرف و محل فعالیت نامبرده بوده و هیچگونه تصرفی از طرف خریدار فوق الذکر انجام نگرفته که مطالبه مالیات شغلی چه قبل از فوت و چه بعد از فوت موید این مطلب است از طرف حوزه مالیاتی به استناد قولنامه مطالبه مالیات حق واگذاری پلاک مورد بحث از ماخذ 000 000 250 5 ریال گردیده در صورتیکه در قولنامه ارزش کل ملک 000 000 650 3ریال می باشد. بنا به مراتب فوق اعتراض داشته تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه مطالبه مالیات حق واگذاری محل بر اساس مبایعه نامه مورخ 23/10/77 به پیوست نامه شماره 1660/5 -12/10/80 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان مشهد صورت گرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله تجدید نظر با در نظر گرفتن اعتراضات مودی و توجه به مفاد دادنامه(گزارش اصلاحی)شماره 629/133 مورخه22/4/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مشهد مبنی بر تائید انجام معامله قبلی و صدور حکم بر فسخ آن و با عنایت به اینکه فسخ و اقاله معاملات، نمی تواند تاثیری در حکم مالیاتی معامله انجام شده قبلی داشته باشد، ضمن تائید رای بدوی اصدار رای نموده است از طرفی مواردی از شکوائیه در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عنوان نگردیده تا مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رای مورد واخواهی وارد نیست رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

محمدعلی تراب زاده
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0