وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۳۰

  • 201-5957 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5957/201
تاریخ:30/07/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9561-5/12/1381
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0415
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 27/3/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3522-201-28/4/1382 و 3565-201-29/4/1382
(تحویل به اداره پست 26/4/82)

خلاصه واخواهی: شرکت کلیه اسناد ومدارک سال 1379 را به موقع در دفاتر ثبت وکلیه آمار صورتهای مالی مربوط به خرید وفروش های فصلی وگردش مواد اولیه وکالا وموجودیهای پایان سال را به وزارت دارائی ارائه کرده است. ممیز مالیاتی در رابطه با قیمت تمام شده واحد کالای ساخته شده ونیز به دلیل اینکه فاکتورهای فروش فاقد درج وزن است وبا نظر هیأت بند 3 ماده 97، دفاتر شرکت را مردود وبدون عنایت به مواد 97و98 وتبصره ذیل ماده 98، همچنین ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نموده است. حوزه مالیاتی در تشخیص خود به عدم تقاضای کافی برای تولیدات شرکت وفرسوده بودن ماشین آلات ومیزان خرید مواد اولیه توجه نکرده و 60% حداکثر توان ظرفیت تولید را مبنای محاسبه قرار داده وهیئت حل اختلاف مالیاتی نیز بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی واسناد ومدارک ارائه شده، نظر ممیز مالیاتی وهیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 را عینا وبدون رعایت ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم تأئید نموده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 10085 وزارتی وسایر آراء وبخشنامه های موکد وزارتی ولایحه ارائه شده به هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر به رأی شماره 9561 مورخ 5/12/1381 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
اوراق پرونده مشعر بر این است که، به موجب نظریه شماره 64/هـ مورخ 26/1/1381 هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 (برگ 122 پرونده)، دفتر، اسناد ومدارک ابرازی شرکت مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، وفق مقررات، غیر قابل رسیدگی اعلام وممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با امعان نظر به مدارک موجود در پرونده وبا استفاده از ضریب مالیاتی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. بنا به مراتب فوق واز آنجا که علاوه بر تعدیل درآمد مشمول مالیات در مرحله رسیدگی بدوی، هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارد، پس از رسیدگی به اعتراض مطروحه وحصول اطمینان از صحت عمل هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات (به میزانی که مدافعات شرکت مودی موثر واقع گردیده) اقدام به صدور رأی نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد، شعبه استواری آن ورد شکایت شاکی را اعلام می دارد.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0