وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰

  • 201-497 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 497/201
تاریخ:30/01/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1/278-16/5/81
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 76
شماره حوزه مالیاتی: 324
شماره سر ممیزی مالیاتی: 32
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان
اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 13/6/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5844-201-14/7/81

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی صادره از هیأت تجدید نظر با عنایت به موارد ذیل اعتراض ودرخواست رسیدگی دارد.
1- به استناد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم زیان سازمان به تأئید سازمان حسابرسی وبازرس قانونی شرکت رسیده وصورت حسابهای سال مذکور توسط مجمع عمومی شرکت نیز تأئید وتصویب گردیده لذا سال عملکرد 1376 سازمان فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد.
2- طبق نامه وزیر محترم وقت امور اقتصادی ودارایی از ابتدای سال 1374 وطی برنامه دوم با عنایت به مفاد ک تبصره 19 سود ویژه شرکت مشمول مالیات نخواهد بود.
3- به استناد بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم وبا عنایت به کلیه طرح های تولیدی وانتقال شرکت دارای موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب بودجه مصوب که به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده انجام گردیده است ضمن اینکه صورتهای مالی سال 1376 به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است.
4- مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 6/8/1377عدم شمول مالیات وجوه سرمایه گذاری از محل سود ویژه شرکتهای وزارت نیرو را طی برنامه دوم توسعه اقتصادی به تصویب رسانده است. لذا مطابق رأی شماره 741-4/30 مورخ 10/7/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی سود شرکت مشمول مالیات نخواهد بود.
رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی محتویات پرونده ومفاد شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
محتویات پرونده سال عملکرد 1376 شرکت حاکیست اولا- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص ادعای مودی نسبت به اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی رسیدگی های معموله را انجام داده و به دلیل عدم تطابق آن با بند 2 دستورالعمل شماره 2/122/279-5/30 مورخ 16/4/1379 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است آن را نپذیرفته است.
ثانیا- در رابطه با ادعای استفاده از معافیت بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه به لحاظ اینکه علیرغم زیان ابرازی مودی حوزه مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر درآمد مشمول مالیات برای شرکت محاسبه وتعیین نموده است واین درآمد قابل صرف برای هزینه های سرمایه ای نیست لذا مشمول مقررات فوق الذکر نمی باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم پس از رسیدگی به موارد اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی مودی رأی صادره از هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته با صدور رأی مورد واخواهی آن را تأئید نموده است. بنا به مراتب از آنجائیکه از جهت مندرجات شکوائیه رسیده به رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست. شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می دارد.

غلامحسین مختاری
محمد علی سعیدزاده
محمد علی تراب زاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0