وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۷

  • 201-447 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 447/201 تاریخ: 27/01/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:8653- 25/9/81 مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق) سال عملکرد منتهی به 30/7/78- 30/7/79، 10/10/79و 10/10/80 شماره حوزه مالیاتی 1724/ 37 شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 16/10/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9242- 201- 2/11/81 خلاصه واخواهی: این شرکت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل نقض قوانین و عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی معترض بوده و شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- ممیز محترم مالیاتی با زمان کم و بررسی سطحی مبادرت به صدور برگهای مطالبه مالیات حقوق نمودند. 2- این شرکت اعتراض خود را به اوراق مذکور اعلام داشت. 3- ممیز محترم مالیاتی پرونده را به هیات بدوی ارجاع و هیات مزبور به بهانه واهی که لایحه از طرف اعضاء هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز نبوده برگهای مطالبه را عینا تایید نموده. 4- شرکت به رای صادره اعتراض و لایحه اعتراضیه را تسلیم نمود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبادرت به صدور قرار نمود. 6- ماحصل اعتراض شرکت به رای هیات تجدید نظر عبارت است از عدم قبول موارد ذیل که مربوط به ماموریتها، حق الزحمه، اضافه کار،حق جذب، اعمال ضریب 30% به جای 45% می باشد که این شرکت مالیات حقه خود را همان رقمی می داند که بازرسین محترم کل کشور بعد از رسیدگی در شرکت به آن رسیده اند. 7- کارشناسان ماموریتها، حق الزحمه ها، اضافه کار انجام شده را تا حدودی پذیرفته اند لیکن رقم پرداختی بابت حق جذب طبق مفهوم بند 6 ماده 91 قانون را تایید ننموده اند و از قبول ضریب 30% نیر سرباز زده اند که اعمال ضریب 45% با احتساب مالیات پرداختی اولیه به 65% می رسد که فراتر از ماده 131 قانون می باشد. هر چند طی لوایح ارائه شده اعلام گردیده که مطالبه مالیات اتباع خارجی مطالبه مالیات از غیر مودی تلقی می شود و مطالبه مالیات مذکور متعلق به پیمانکار طرف قرارداد شرکت می باشد و لی آنان نیز ممیز محترم مالیاتی را تایید نمودند که این شرکت به شدت نسبت به موارد اعلام شده در سطح کارشناسان اعتراض خود را اعلام نموده است. ضمنا نظر ممیز محترم در ارتباط با اشتباه بودن نحوه محاسبه اضافه کار توسط کارشناسان وارد نبوده و اظهار نظر کمیسیون مبنی بر اینکه همه ماهه اضافه کار اعلام شده موجه نیست و خواهشمند است در وهله اول محاسبه اضافه کار کارشناسان را مورد مداقه قرار داده و یا رقم اضافه کار مورد مغایرت را از سقف درآمد مشمول مالیات ممیز مالیاتی لحاظ نمایند. 8- با امعان نظر به رای صادره هیات موارد ذیل را مورد تایید قرار ندادند. معافیت حق جذب به مبلغ 837 747 598 2 ریال قبول رقم اضافه کار طبق مدارک ارائه شده توسط شرکت 264 075 569 ریال – رفع تعرض بابت مالیات اتباع خارجی به دلیل مطالبه از غیر مودی- اعمال ضریب 30% به جای 45% به دلیل کاهش میزان مالیات که تقاضا دارد برای اینکه شرکت به مراجع دیگری تظلم نکند نسبت به رفع نواقص و صدور رای عادلانه اقدام لازم مبذول دارند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد تکلیفی حقوق شرکت مودی ایرادات ذیل مترتب می باشد: 1- گزارش های رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط علیرغم مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره64802/ 13043-4/30 مورخ 16/11/74، کل پرداختهای حقوق شرکت مودی طبق لیست ارسالی را از کل هزینه حقوق مندرج در دفاتر شرکت کسر و با اعمال ضریب 45% نرخ مقطوع اقدام به تعیین مالیات حقوق و مطالبه آن نموده که این امر خلاف مقررات و قوانین موضوعه می باشد و جهت مطالبه مالیات بر درآمد حقوق می بایست،حقوق و مزایا،اضافه کاری، پاداش و سایر وجوه دریافتی هر حقوق بگیر به طور جداگانه محاسبه و برای هر یک از آنها منفردا(با احتساب درآمد اظهار شده در لیست ارائه شده) پس از کسر معافیتهای متعلقه به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد. 2- هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت مودی جهت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی مورد بحث مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است لیکن گزارش کارشناس مجری قرار دارای ایرادات قانونی است که اهم آنها به شرح زیر می باشد: الف- علیرغم استنباط کارشناسان مذکور، قراردادهای منعقده فی مابین شرکت مودی با اشخاص حقیقی جهت ارائه خدمات تمام وقت، پاره وقت، مشاوره و غیره .... که نمونه هایی از آنها در پرونده موجود می باشد از مصادیق ماده 82 قانون مذکور بوده و حق الزحمه های پرداختی از این بابت می بایست حسب مقررات مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق با اعمال معافیت مالیاتی و به نرخ ماده 131 قانون محاسبه شوند و طبق مفاد بخشنامه شماره 34304/1064-5/30 مورخ 19/5/72 صرفا اشخاصی که به عنوان مامور از سایر سازمانهای دولتی به شرکت مودی اعزام شده باشند مشمول کسر 10% مالیات موضوع ماده86 قانون فوق الاشعار بوده اند و سایر موارد پس از کسر معافیت مقرر در سال مربوطه به نرخ ماده 131 مشمول مالیات می باشند. 3- از حیث نحوه محاسبه درآمد حقوق و تایید نرخ 45% مقطوع اعمال شده کلی، که به شرح مذکور در بند 1صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق این شعبه رای مورد واخواهی را که بدون توجه به ایرادات مذکور صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به خصوص از حیث موارد فوق الذکر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا با توجه به توضیحات مندرج در صفحات 7 و 8 بند 3 گزارش کارشناسان مجری قرار از لحاظ مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص خارجی از شرکت مودی به رای صادره ایرادی مترتب نمی باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0