وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 به حساب شرکت سرمایه گذار- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۵

  • 201-3449 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3449/201
تاریخ: 25/04/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 636-24/7/1381
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: منتهی به 31/6/78
شماره حوزه مالیاتی: 2562
شماره سر ممیزی مالیاتی: 256
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان فارس
اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 20/8/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7675-201-9/9/81

خلاصه واخواهی: این شرکت به عنوان سرمایه گذار در شرکت صنایع اعتراض خود را نسبت به مطالبه مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 به حوزه مالیاتی و هیئت های حل اختلاف اعلام وبا توجه به بخشنامه های شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 وشماره 55364 مورخ 21/11/77 که طی شکایتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 باطل نموده است وطی لایحه به اطلاع هیأت تجدید نظر رسانیده ودرخواست رفع تعرض نسبت به مطالبه مالیات 10% را نموده، هیأت مذکور بدون توجه به آن به استناد بخشنامه 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شرکت را قابل قبول ندانسته وبا توجه به تاریخ صدور بخشنامه وزارتی ودادنامه دیوان که نسبت به آن تقدم دارد ولازم الاجرا بودن آن ننموده، خواهشمند است به علت نقص رسیدگی وعدم رعایت قوانین ومقررات رأی صادره را نقض ودستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لایحه مورخ 24/7/81 (برگ 131 پرونده) را مورد توجه ورسیدگی قرار داده وضمن قبول هزینه های برگشتی موضوع بند 1 لایحه مذکور وتعدیل درآمد مشمول مالیات از آن بابت، ادعای مودی در خصوص احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به حساب مالیاتی شرکت سرمایه گذار را با استناد به مقررات مالیاتی جاری مربوطه از جمله مفاد بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 سازمان امور مالیاتی کشور با ادای توضیحات لازم واظهار نظر صریح غیر قابل قبول اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است.
لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده واین شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید.

روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0