وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائید اصالت خانه و انبار جزء ماترک متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: یزد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۳

  • 201-279 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 279/ 201 تاریخ: 23/01/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15- 21/1/81 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد 1376 شماره حوزه مالیاتی 215 شماره سر ممیزی مالیاتی 21 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان یزد اداره کل اداره امور مالیاتی شهرستان تاریخ ابلاغ رأی: 29/2/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2250-4/30 – 27/3/81 (کلاسه پرونده شورا 19710) خلاصه واخواهی: ششدانگ پلاکهای ثبتی 7/7310 بخش سه یزد و 1752 بخش چهار یزد که توسط حوزه مالیاتی جزء ماترک مورث اینجانبان محسوب گردیده به علت انتقال آنها طبق قولنامه عادی مورخ سال 1367 و سند مالکیت به نام متعلق به مورث ما نبوده و متاسفانه حوزه مالیاتی و هیات حل اختلاف مالیاتی به اعتراضات اینجانبان توجه و رسیدگی نکرده و رای صادره فاقد وجاهت قانونی است و اصل عدالت مالیاتی را تضییع می نماید. تقاضای بررسی مجدد و نقض رای صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذیربط به شرح ذیل اعلام رأی می نماید: رأی: اگر چه پس از ابلاغ برگهای تشخیص مالیات بر ارث مربوطه، وراث اعلام داشته اند که خانه و انبار جزء ماترک مورث آنان در زمان حیات آن مرحوم به موجب قولنامه ( سند عادی) واگذار گردیده و برای آن مرحوم مالکیتی از پلاکهای مزبور باقی نمانده است( برگهای 42 الی 44 پرونده) و طی اظهارات بعدی خود (مندرج در صورتجلسه رای بدوی و لایحه اعتراضیه تسلیمی نسبت به رای بدوی برگهای 49 و55) نیز تقاضای استمهال جهت ارائه اسناد و مدارک مورد تایید مراجع رسمی در این خصوص نموده اند لکن در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که یکبار هم منجر به صدور قرار رسیدگی مجدد گردیده صرفا به مبلغ ارزیابی شده اعیانیهای جزء ماترک توسط حوزه مالیاتی معترض و موضوع واگذاری قبلی پلاکهای مذکور را پیگیری ننموده اند(برگهای 71، 77و 85 ) لذا با توجه به مراتب فوق و عدم اعتبار سند عادی موصوف در زمان صدور رأی تجدید نظر و صدور اسناد مالکیت اولیه پلاکهای مربوطه به نام مورث آنها، از حیث واخواهی واصله ایراد عدم کفایت رسیدگی و یا نقص مقررات قانونی به رای صادره مترتب نمی باشد و با تائید آن رد شکایت اعلام می گردد. غلامرضا نوری اسد الله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0