وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۱

  • 201-2708-18197 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :18197/2708/201 تاریخ :11/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه بموجب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 عبارت “فوق العاده 6 ا شتغال خارج از کشور” از بند 6 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 1/1/81 مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد . و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علیهذا بلحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن بشرح زیر اعلام میگردد: مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (بموجب لیست حسابداری تنظیمی ) طبق جدول پیوست به تصویب نامه شماره 29920/ ت 461 هــ مورخ 9/10/71 هیات وزیران , به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ 10% محاسبه کسر و واریز گردد. عیسی شهسوار خجسته
شماره :7018/2/831 تاریخ :07/03/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی کشور سلام علیکم پیرونامه شماره 5135/2-831 مورخ 31/2/82 به استحضار میرساند , فوق العاده اشتغال خارج از کشور مامورین ثابت وزارت امور خارجه وفق جدول شماره دو تصویبنامه شماره 29920/ت 461هـ مورخ 9/10/71 هیات محترم وزیران استخراج و در اجرای ماده 3 مصوبه مذکور بنرخ رسمی برابری ارزهای خارجی به ریال در تاریخ 28/12/70 به ارز تبدیل و همواره این فوق العاده که به ارزی ثابت محاسبه شده است , جهت حواله به نمایندگیها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم میگردد تا عینا معادل ریالی آن به نرخ روز حواله از اعتبارات وزارت امور خارجه تامین و پرداخت گردد. بطور نمونه فرآیند محاسبه و حواله فوق العاده اشتغال خارج از کشور دبیر دوم معیل در کشور کوبا بشرح زیر می باشد: کشور کوبا طبق شماره یک مصوبه گروه پنج می باشد , فوق العاده دبیر دوم معیل در کشور گروه 5 مبلغ 200000 ریال میباشد که به نرخ هر دلار 04/68 و به تاریخ 28/12/70 معادل 2939 دلار میگردد . فوق العاده اشتغال مذکور همواره به دلار ثابت بوده و معادل ریالی آن با توجه به نرخ برابری دلار به ریال در تاریخ روز حواله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از محل اعتبارات وزارت امور خارجه پرداخت میگردد. جهت مزید استحضار تصویر تصویبنامکه فوق الذکر به ضمیه ایفاد می گردد. ومن ا... التوفیق قاسم اعتماد سعید ذیحساب و مدیرکل امور مالی
شماره: 29920/ت 461 هـ تاریخ:09/10/1371 هیات وزیران در جلسه مورخ 22/1/1371 بنا به پیشنهاد شماره 8620/د مورخ 23/2/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین نامه «فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) » را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) ماده 1- کشورهای جهان از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور طبق جدول شماره یک پیوست به ده گروه تقسیم می شوند. ماده 2- میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) , طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر وپرداخت خواهد شد . تبصره 10- فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت مجرد یا ماموران ثابتی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند , به میزان (75%) ارقام جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود. تبصره 2- به ماموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروههای «الف » , «ب» , «ج» , «د» , «هـ» مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد , بنابر شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل (10%) , (20%) , (30%) , (40%) و (50%) علاوه بر فوق العاده ای که به آنها تعلق می گیرد , پرداخت خواهد شد . تبصره 3- میزان فوق العاده مندرج در جدول شماره سه پیوست در مورد مدیران و معاونان واحدهای آموزشی حداکثر تا (10%) قابل افزایش است . تبصره 4- فوق العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم باشد , به ازای هر مدرک تحصیلی بالاتر (5%) و حداکثر (15%) ارقام جدول شماره سه پیوست قابل افزایش است . تبصره 5- فوق العاده اشتغال خارج از کشور متصدیان مشاغل رسته خدمات در وزارت آموزش و پرور ش حداقل (60000) ریال و حداکثر (10000) ریال تعیین می گردد که به تشخیص وزارتخانه یادشده قابل پرداخت است . تبصره 6- به مستخدمان وزارت امور خارجه که بر اساس تبصره (40) قانون بودجه سال 1371 کل کشور و سایر مجوزهای قانونی , طبق آیین نامه مربوط به ترتیب اعزام مستخدمان رسمی , برای اشتغال در پستهای سازمانی به خارج از کشور اعزام می شوند می توان در صورت داشتن پنج سال سابقه خدمت (80%) و با داشتن ده سال سابقه خدمت (100%) ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان دفتری را پرداخت نمود. این گونه کارمندان در صورت داشتن بیست سال سابقه خدمت , می توانند از ارقام مربوط به دفتر داران در جدول شماره دو پیوست استفاده نمایند. ماده 3- ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور , نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 28/12/1370 می باشد. درصورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود , مابه التفاوت در هر سه ماه یک بار , به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار مربوط پرداخت خواهد شد, به گونه ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از شکور (ماموران ثابت ) براساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هریک از کشورها همواره ثابت خواهد بود. ماده 4- درصورتی که نرخ روز تبدیل ارز خارجی به پول محل ماموریت با نرخرسمی تبدیل ارزهای خارجی بانک مرکزی کشور محل ماموریت در تاریخ 28/12/1370 متفاوت باشد , مابه التفارت حاصل به استناد گواهی تسعیر بانکی ارائه شده توسط مامور از محل اعتبار مربوط در دستگاه ذی ربط منظور جهت پرداخت به مامور ذی نفع حواله خواهد شد . ماده 5 – میزان (30%) از فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند جهت پرداخت اجاره بهای مسکن منظور گریده است در صورتی که اجاره بهای منزل مسکونی ماموری , کمتر از میزان مذکور باشد مابه التفاوت آن از فوق العاده متعلق کسر می شود . تبصره 1- به آن دسته از ماموران ثابت که اجاره بهای منازل مسکونی (غیر مسله ) آنان طبق قرار داد رسمی اجاره باز (30%) فوق العاده اشتغال خارج از کشور صادر و به شرط تایید رئیس نمایندگی و در صورت وجود اعتبار توسط دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است . تبصره 2- از تاریخ تصویب این آیین نامه , ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره یک قانون پرداخت کمک هزینه مسکن ماموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور لغو و مقررات این آیین نامه جایگزین آن می شود. ماده 6- تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند (ماموران ثابت ) با عناوین مندرج در جدول شماره دو پیوست , توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه , سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین , و فوق العاده آنان طبق جدول یادشده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود . ماده 7- فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمانی که به منظور اجرای برنامه های وزارت آموزش و پرورش , در مدارس ایران در خارج از کشور برای تصدی پستهای ثابت سازمانی دیگری , که در جدول شماره سه پیوست منظور نشده است , اعزام می شوند بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش , به وسیله کمیسیون موضوع ماده (6) این آیین نامه با توجه به جدول یادشده تعیین می شود . ماده 8 – گروه کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران درآن مبادرت به تاسیس نمایندگی خواهد کرد, براساس جدول شماره یک تعیین می شود و گروه کشورهایی که نام آنها در جدول یادشده قید نشده است , بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امورخارجه , به تصویب شورای حقوق ودستمزد خواهد رسید. ماده 9- دستگاههای مشمول این آئین نامه , بابت اجرای آن در سال جاری حق درخواست هیچگونه اعتبار اضافی را ندارند و از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به آن عده از مستخدمان شاغل در خارج از کشور که در میزان فوق العاده آنان طبق جدولهای پیوست این آیین نامه تغییر حاصل می شود , پرداخت مابه التفاوت موکول به تاسیس اعتبار در بودجه وزارتخانه یا موسسه مربوط و تازمانی که اعتبار کافی برای این منظور تامین نشده , مستخدمان مزبور فوق العاده خود را به ماخذ دریافتی فعلی دریافت خواهند کرد. ماده 10- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات مغایر با مفاد آن ملغی است . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور جدول شماره یک گروه بندی کشورهای جهان گروه یک : جامائیکا –نیوازیلند-کاستاریکا –هندوراس گروه دو : اکوادور – برونئی – دارالسلام –بولیوی – پاراگوئه – موریس گروه سه : زامبیا – زیمبابوه – نیکاراگوئه – هند (حیدر آباد) گروه چهار: آذربایجان – آفریقای جنوبی – آلبانی –اتیوپی – اردن هاشمی – ارمنستان – ازبکستان –استونی – افغانستان – الجزایر – اوکراین – بلغارستان – بنگلادش – برسرآنا- پاکستان – پاناما- تاجیکستان – تانزانیا- تایوان – ترکمنستان – ترکیه – تونس – چکسلواکی – روسیه – رسوسیه سفید – سریلانکا – سودان – سوریه – شیلی – غنا – نیجی – قرقیزستان – قزاقستان – کامبوج – جمهوری خلق کره – کلمبیا – کنیا – گامبیا – گرجستان – گواتمالا – گویان – لائوس – لتونی – لهستان – لیبی – لیتوانی – مالت – مالدیو – مالزی – مجارستان مراکش – مغولستان مکزیک – موزابیک – مولداری – نامیبیا – نپال – هند- (دهلی نو – بمبئی ) گروه پنج : اروگوئه – استرالیا – ال سالوادر – اندونزی – برزیل – بلیز – بنین – بوتان – بورکینا نسر- برروندی – تایلند – ترینیدادرتوباگو – چاد –چین –جمهوری دومنیکن – رواندا- رومانی – زئیر – زلاند نو- سنت لرچیا – سنگاپور – سیرالئون – سی – شل – جمهوری عربی صحرا – عراق – عربستان سعودی – فلسطین اشغالی – فلیپین – قبرس – قطر –کوبا – کومور- کیپ ورد – گینه بیسائو – لسوتو- ماداگاسکار – مالاوی – مصر -نیجر – نیجریه – ونزوئلا – ویتنام – هائیتی – یمن – یونان – توگر. گروه شش : آرژانتین – آنگولا – امارات عربی متحده – اوگاندا – ایالات متحده امریکا – باربادوس – بحرین – بلژیک – پرتغال – پرو – سانونومه ویرنیت –سنگسال – سومالی – عمان – کانادا –کنگو – گرانادا- گینه کرناکری – لبنان – مالی –موریتانی –میانمار – یوگسلاوی – گینه استوایی گروه هفت : آلمان – اطریش – انگلستان – ایتالیا- ایرلند – ایسلند- دانمارک – ساحل عاج – سنت ویسنت – فرانسه – کامرون – جمهوری کره – لیبریا – واتیکان – هلند. گروه هشت : جمهوری آفریقا ی مرکزی – اسپانیا – باهاماس – جیبوتی – سن مارینو- سورینام – فنلاند – گابن – گینه پابوآ – لوکزامبورگ – لیختن اشناین – موناکو – نروژ. گروه نه : سوئد –سوئیس گروه ده : ژاپن – هنگ کنگ. جدول شماره چهار – گروه بندی کشورها از نظر وجود شرایط خاص (سختی معیشت , بدی آب و هوا و ....) گروه الف : آرژانتین – آفریقای جنوبی – آلمان – اردن هاشمی – اسپانیا – اتریش – الجزایر- امارات عربی متحده – انگلستان – ایتالیا – ایرلند –بحرین – بلژیک – پاکستان – پرتغال – ترکیه – (آنکارا) تونس – زلاندنو – زیمبابوه – سنگاپور – سن مارینو- سوئیس – عربستان سعودی – فرانسه – فلسطین اشغالی – فنلاند- فیلیپین – قبرس – قطر – کانادا- جمهوری کره – کویت – لبنان – لوکزامبورگ – لیختن اشتاین – مراکش – مصر – موناکو- نروژ – واتیکان – ونزوئلا – هلند- هنگ کنگ –یونان . گروه ب : آذربایجان – ارمنستان –اروگوئه – ازبکستان – استونی – افغانستان – اندونزی – اوکراین –برزیل – برونئی – دارالسلام – بلغارستان –بنگلادش – بوتسوانا- پاراگوئه – تاجیکستان – تایلند- تایوان – ترکمنستان – ترکیه ( ارض روم – طرابرزان ) چکسلواکی – چین – دانمارک- روسیه – روسیه سفید – رومانی – ژاپن – سریلانکا- سوئد – شیلی – عمان – قرقیزستان – قزاقستان – کلمبیا – گرجستان – ائونی – لهستان – لیبی – مالت – مالزی – مجارستان – مکزیک – مولداوی – نامیبیا – هند –یمن – یوگسلاوی . گروه ج : آلبانی – اتیوپی – اکوادور – السالوادور- ایسلند- باربادوس – باهاماس – بلیز – بوتان – بولیوی – پاناما- پرو – تانزانیا – ترینیدادوتویاگر – جامائیکا – جیبوتی – جمهوری دومینیکن – سائوتومه ورنیب – ساحل عاج – سنت لوچیا – سنت وینست – سنگال – سودان – سورینام – سیشل – نیجی – کاستاریکا – کومور – گابن – گراندا- گواتمالا- گویان – لسوتو- لیبریا – ماداگاسگار – مالدیو – مغولستان – موریس – نیجریه – نیکاراگوئه – هائیتی – هندوراس گروه د: اوگاندا- بنین – بورندی – توگر- چاد – رواندا- زئیر- زامبیا – سومالی – سیسرالئون –کامبوج – کامرون – جمهوری خلق کره – کنگر – کوبا – کیپ ورد – گینه پاپرآ- گینه کوناکری – لائوس – مالاوی – میانمار- نپال – نیجر- ویتنام – گینه بیسائو گروه هـ - جمهوری آفریقای مرکزی – آنگولا – بورکینافاسو – جمهوری عربی صحرا- غنا – گامبیا- گینه اسنوایی – مالی – موریتانی –موزامبیک
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0