وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

شماره: 200/98/8

تاریخ: 1398/02/04

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود.

 

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0