وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

شماره بخشنامه: 200/98/5

تاریخ: 1398/01/25

مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و شماره 200/97/49/ص مورخ 1397/03/23 با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور