وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 149404/ت59396هـ مورخ 23/11/1400 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی،

شماره: 83156/200/د تاریخ: 14/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 149404/ت59396هـ مورخ 23/11/1400 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع صدر ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، جهت اجرا ارسال می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور