وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962هـ مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962هـ مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد: «در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود». داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور