وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویر تصویب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه ‌خام موضوع بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می باشد، جهت اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور