وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

  • 200-1401-536 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 200/1401/536
تاریخ 1401/08/07
 
موضوع
دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم
 
نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پروند‌ه های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده، موارد ذیل را مقرر می دارد;
 
1- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک اطلاعات مأموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به حسابرسی پرونده های‌ مذکور اقدام نمایند.
 
2- پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تأیید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند.
 
3- حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های‌ مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود، داشته باشند.
 
4- گروه حسابرسی منتخب، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است، کلیه منابع مختلف مالیاتی (از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، حقوق، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید.
 
5- گروه حسابرسی منتخب، موظف است، مطابق برنامه زمان بندی، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، با تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 و اصلاحات بعدی آن حسب مورد، ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تاییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید.
 
6- اداره کل حسابرسی ویژه، مسئول هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمان بندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذیربط می باشد.
 
7- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه‌ حسابرسی منتخب ارائه نماید.
 
8- در اجرای بند (8) دستورالعمل شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص ‌فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، ‌اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری ادارات‌ کل امور مالیاتی ‌در سامانه ‌قرار دهد.
 
9- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی مورد نظر، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد.
 
10- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور، امکان بررسی دو طرفه اطلاعات خرید و فروش واصله طرف اول و طرف دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی و پرداختی از/به طرفین معاملات را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد) برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد.
 
11- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد.
 
12- در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (240) قانون مالیات های مستقیم، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید.
 
13- مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص‌/مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
 
14- اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه نماید.
 
15- نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0