وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه 1401

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

  • 200-1401-526 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/526
تاریخ: 1401/02/26
 
موضوع:اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1401
 
پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و در راستای بند (ی) تبصره (20) قانون بودجـه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد.
 
الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26)
 
1) واریز یک نهم (1/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت;
 
 (2واریز چهار نهم (4/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی;
 
 (3واریز چهار نهم ( 4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض.
 
مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود:
 
مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت
 
                                               100,000,000,000 =  1/9  × 900,000,000,000
 
مالیات سهم درآمد عمومی
 
                                               400,000,000,000 =  4/9× 900,000,000,000
 
عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر
 
                400,000,000,000 =  4/9  × 900,000,000,000
 
1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26)
 
3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی;
 
3-1-2) واریز (27/0%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...;
 
3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517;
 
3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور;
 
3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت.
 
مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود:
 
سهم درآمدهای اختصاصی سازمان
 
                                                               300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000
 
سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...
 
                        300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000
 
سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری  
 
                   9,400,000,000 = 94  %× 10,000,000,000  
 
سهم سایر مناطق
 
                        390,000,000,000 = 10,000,000,000-400,000,000,000
 
سهم درآمدهای اختصاصی سازمان  
 
                                          11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000
 
سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...    
 
          11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000
 
سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%)
 
                            366,600,000,000 =  94 %× 390,000,000,000
 
سهم وزارت کشور 
 
                                             36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000
 
سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر
 
           329,940,000,000= 90% ×  366,600,000,000
 
تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.
 
سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 به قوت خود باقی می باشد.      
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0