وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

  • 200-1401-25پ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/25 پ تاریخ: 1401/05/04 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها) موضوع تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در راستای اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد: «مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌ باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.» دستورالعمل اجرایی نحوه استرداد مبالغ مذکور که با همکاری مشترک وزارتخانه‌ های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) تهیه و به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود. الف-تعاریف: 1- معانی واژه ‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; وزارت: وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات); سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران); اشخاص: سفارتخانه ‌ها، مأموریت‌ های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ ها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌باشند; دفاتر: دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای غیر ایرانی آن‌ ها که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌ باشند; مالیات و عوارض پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمت مشمول; کالاها و خدمات مشمول: کالاها و خدماتی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض می‌باشد; دوره مالیاتی‌: دوره مالیاتی سه ماهه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است; صورتحساب: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ صورت دستی با شماره سریال چاپی/ ماشینی با شماره سریال ماشینی/ صورتحساب الکترونیکی موضوع پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر می‌ گردد و شامل مشخصات فروشنده: از جمله اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی/ شناسه/ شماره ملی، نشانی کامل و شماره پستی; مشخصات خریدار: از جمله نام/ شناسه سفارت/ دفتر سازمان بین‌المللی/ پست کنسولی و یا نام و شماره کارت شناسایی مأموران/ کارکنان/ اعضاء (صادره از وزارت) و مشخصات کالا و خدمت: از جمله نوع و مشخصات کالا و خدمات، مقدار و مبلغ آن باشد. قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش خدمت می‌باشند در حکم صورتحساب هستند. صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می ‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. ب- شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی: 2- مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر و اشخاص با ارسال مستندات خرید توسط وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل استرداد می‌باشد. 3- تعیین میزان حداقل و حداکثر مبالغ مالیات و عوارض قابل استرداد و موارد غیرقابل استرداد بابت خرید کالاها و خدمات مشمول در راستای عمل متقابل کشورها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با وزارت می ‌باشد. 4- به منظور استرداد مالیات و عوارض پرداختی، ارائه اصل صورتحساب به ضمیمه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن ضروری است. تبصره: با اجرایی شدن قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صورتحساب ‌های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل ‌های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. 5- درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی بایستی در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن (فرم شماره (1) و جدول پیوست فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل) توسط اشخاص و دفاتر تکمیل و پس از تأیید وزارت به سازمان ارسال گردد. تبصره: سرکنسولگری ‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه ‌های متبوع خود در تهران و همچنین کنسولگری ‌های افتخاری مقیم با تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و ارسال مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود. 6- مالیات و عوارض پرداختی کارکنان/ اشخاص دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ایرانی دفاتر تابع این دستورالعمل نخواهد بود. تبصره: در مواردی از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌ باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تأیید و اعلام وزارت، با اشخاص رفتار خواهد شد. ج- تکالیف وزارت، سازمان و اشخاص و دفاتر درخواست‌کننده استرداد: 7- اشخاص و دفاتر موظفند پس از انقضای هر دوره مالیاتی فهرست صورتحساب ‌های خرید کالاها و خدمات، به شرح فرم درخواست استرداد (فرم شماره 1) و جدول ضمیمه آن (جدول پیوست فرم شماره 1)، پیوست این دستورالعمل را تهیه و به همراه اصل صورتحساب ‌ها برای اخذ تأییدیه به وزارت ارسال نمایند. تبصره 1: چنانچه اشخاص و دفاتر نتوانند تا پایان دوره مالیاتی صورتحساب ‌ها و فرم مذکور را تسلیم وزارت کنند، حداکثر تا پایان دوره مالیاتی بعد فرصت دارند مدارک را جهت بررسی و تأییدیه به وزارت ارسال کنند. تبصره 2: چنانچه صورتحساب ‌ها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعد توسط وزارت به سازمان تسلیم گردد، مبالغ قابل استرداد پس از بررسی‌ های لازم توسط سازمان، در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد. 8- وزارت موظف است حداکثر ظرف مهلت پانزده (15) روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات را از حیث عمل متقابل، تابعیت و اقامت بررسی و میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد مورد تأیید را به شرح فرم شماره (2) به سازمان اعلام نماید. 9- سازمان مکلف است ظرف مدت یک (1) ‌ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص و دفاتر، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و درصورتی‌ که درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب اعلام شده توسط آنان اقدام و مراتب را به شرح فرم شماره (3) و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل ‌استرداد (جدول پیوست فرم شماره 3) به وزارت اعلام نماید. تبصره: موارد غیرقابل استرداد نیز می ‌بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص و در فرم گزارش رسیدگی مبالغ غیر قابل استرداد و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد (فرم شماره 4) درج و به وزارت اعلام گردد. 10- اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر (مالیات و عوارض پرداختی مسترد گردیده است) تحویل وزارت گردیده و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک شود. تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و چهارصد و یک (1401/01/01) می‌باشد. وزارت امور خارجه - حسین امیر عبداللهیان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - داود منظور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0