وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

  • 200-1400-507 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
موضوع: تبيين  مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرايي شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14
به ­منظور اجراي صحيح مقررات و تبيين نحوه اجراي مفاد ماده (143) قانون ماليات­هاي مستقيم، موضوع بهره ­مندي از نرخ صفر مالياتي، متناسب با ميزان رعايت سهام شناور ­آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون"افزايش سرمايه شرکت­ هاي پذيرفته­ شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق­ تقدم"و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرايي شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هايي که سال مالي آنان بعد از تاريخ 1399/07/11 پايان مي يابد، مقررمي ­شود:
 
بهره­ مندي از نرخ صفر­مالياتي (بخشودگي مالياتي) موضوع ماده (143) قانون ماليات­ هاي مستقيم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و ميزان (درصد) رعايت آن که براساس اطلاعات بازار و متکي به دستورالعمل­هاي پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالياتي کشور اعلام مي­ شود، محاسبه مي­ گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأييد سازمان مزبور:
 
1) مساوي يا بيشتر از بيست و پنج درصد (%25) باشد:
نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شوراي عالي مالياتي، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به ميزان دو برابر نرخ هاي مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال مي شود.
 
۲) کمتر از بيست و پنج درصد (%25) باشد:
الف) در صورتي که ميزان (درصد) رعايت سهام شناور آزاد شرکت مساوي يا بيشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10)  نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالايي و ده يا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذيرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران حسب مورد اعمال خواهد بود.
 
ب) چنانچه ميزان (درصد) رعايت سهام شناور آزاد شرکت کمتر­از صد­در­صد (%100) اعلام­ شود، نرخ صفر مالياتي موضوع صدر ماده (143) قانون­ ماليات­ هاي مستقيم، متناسب با ميزان (درصد) رعايت اعلامي،  حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس هاي کالايي و درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعمال مي شود.
 
مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته ­شده و بخشي ­از کالاهاي توليدشده شرکت در بورس کالايي عرضه مي­ شود. چنانچه درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت مبلغ (100,000,000) ريال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالايي مبلغ (50,000,000) ريال ابراز شده باشد، ميزان ماليات شرکت و نحوه اعمال بخشودگي(نرخ صفرمالياتي) موضوع صدر ماده (143) قانون ماليات­هاي مستقيم و محاسبه ماليات متعلق، به شرح ذيل خواهد بود:
 
حالت يکم) در صورتي که ميزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوي يا بيشتر از بيست و پنج درصد(%25) باشد؛
 
شرح
نحوه محاسبه
درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مانده درآمد مشمول ماليات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل پذيرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
کل در آمد مشمول نرخ صفر مالياتي
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمد مشمول نرخ ماده 105
۷۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ماليات متعلق پس از کسر مشوق هاي ماده (143)
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = نرخ ماده (۱۰۵) * ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
 
حالت دوم) در صورتي که ميزان سهام شناور آزاد شرکت،کمتر از بيست و پنج درصد (%25)  و درصد رعايت سهام شناور آزاد اعلامي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به ميزان (%75) باشد؛
 
شرح
نحوه محاسبه
 
درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالایی
۳.۷۵۰.۰۰۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مانده درآمد مشمول ماليات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل از فروش کالا در بورس کالايي
۹۶.۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۳.۷۵۰.۰۰۰
درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي حاصل پذيرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
۷.۲۱۸.۷۵۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۹۶.۲۵۰.۰۰۰
کل درآمد مشمول نرخ صفر مالياتي
۱‍۰.۹۶۸.۷۵۰ = ۷.۲۱۸.۷۵۰ + ۳.۷۵۰.۰۰۰
درامد مشمول نرخ ماده 105
۸۹.۰۳۱.۲۵۰ = ۱۰.۹۶۸.۷۵۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ماليات متعلق پس از کسر مشوق هاي ماده 143
(نرخ ماده ۱۰۵) = ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ * ۲۲.۲۵۷.۸۱۲
 
 
اميد علي پارسا
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور


دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-99-521

ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ته...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0