وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*تصویب شورایعالی اداری در خصوص ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۱

  • 1901-122656 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 122656/1901 تاریخ: 21/06/1382 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت کشور شورایعالی اداری درصد و چهارمین جلسه مورخ25/05/1382بنابه پیشنهاد مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه منظوربالابردن سطح کیفیت زندگی مردم,ارائه خدمات باکیفیت وسریع به شهروندان ,ساده سازی مراحل انجام کارهای ادار ی خدماتی,جلوگیری ازسفرهای متعددشهری , فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری ودرراستای تحقق دولت الکترونیک موارد زیر راتصویب نمود: ماده 1-دراجرای ماده 12مصوبه شماره722/13 ط مورخ 22/02/1381شورایعالی اداری ,مراکزخدمات رسانی الکترونیکی در چهار استان پیشرو باشرایط زیردرشهرستان های مراکزاستان ایجادمی گرددایجاداین نوع مراکزدرسایرمناطق شهری پس ازبررسی نتایج عملکرداین مراکز و بهسازی لازم به پیشنهادوزارت کشور و تائیدکمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امکان پذیرمی باشد. مرحله اول :اطلاع رسانی به مردم ماده 2-استانداری ودستگاههای اجرایی استان موظفنددرراستای اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم رابه شرح زیرانجام دهند. 1-کلیه دستگاه های اجرایی استان موظفندحداکثرظرف دوماه پس ازشروع طرح مواردزیررابه کمیته اجرایی مستقردراستانداری ,متشکل ازمجری طرح نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ,شرکت مخابرات استان ودستگاه های ذیربط که خدمات انها در اولویت اجرای این مصوبه قراردارند ارائه نمایند. الف)روش های اداری همراه بازمانبندی انجام خدمات ب ) مدارک موردنیازجهت انجام خدمات ج )فرم های موردنیازجهت انجام خدمات که توسط مردم (خدمات گیرندگان )بایدتکمیل شوند د)آدرس ,تلفن,دورنگاروپست الکترونیکی اداره بادستگاه اجرایی 2-استانداری موظف است حداکثرسه ماه پس ازشروع طرح نسبت به اجرای مواردزیراقدام نماید. الف )ایجادبانک اطلاتی برای نگهداری وبازیابی کلیه فرمهای دستگاههای اجرایی بافرصت استاندارد ب)ایجادجایگاه اینترنتی یورنال استان به طوری که مردم قادرباشندبااتصال به این جایگاه : .ازمراحل انجام کارهای اداری ,مدارک موردنیازومدت زمان لازم اگاه شوند. .فرمهای موردنیازخودرابدون مراجعه به ادارات مختلف ازطریق اتصال به این جایگاه اینترنتی مشاهده ودریافت کنند. 3-مسئولیت بهنگام رسانی اطلاعات وصحت محتوای فرمهابادستگاه اجرایی ذیربط وپشتبانی ونگهداری بانک اطلاتی وبورتال بااستانداری است . تبصره 1-برای اجرای مرحله یک ,ازفضاهای موجوداداری دراستان ترجیحاشهرداری ,استانداری ویااداره پست استفاده شود. تبصره 2-استانداری وکلیه دستگاههای اجرایی استان موظفندبرای اجرای مراحل بعدی طرح مطابق برنامه زمانبندی شده که توسط کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره 16918/ت26517ه مورخ16/03/1382هیات وزیران ,موضوع این نامه شورای برنامه ریزی استان وکارگروهای تخصصی )تعیین وابلاغ می گردد,کلیه خدمات موضوع این مصوبه رابانگرش مشتری مداری به صورت مکانیزه وبا تشکیل بانکهای اطلاعاتی لازم به مردم ارائه دهند. مرحله دوم :ارائه خدمات به مردم ماده 3-به منظورفراهم آوردن امکان ارائه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم ازطریق مراکزایجادشده وشبکه اینترنت استان ,استانداری ودستگاههای اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات زیرهستند. 1-استانداری موظف است باهمکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل وفضای مناسب (حداکثر200مترمربع )برای ایجادمرکزعملیاتی شبکه درسطح استان باهمکاری سایردستگاههای اجرایی ذیندحل اقدام نماید. 2-شرکت مخابرات استان موظف است همکاری مستمروهمه جانبه بامجری طرح درخصوص تامین زیربنای مخابراتی بعمل آوردبطوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه دستگاههای اجرایی باپهنای باند مناسب جهت تبادل اطلاعات متحمل شوند. 3-استانداریها موظفندتا اول مهرماه 1383نسبت به راه اندازی اولین مرکزخدمات رسانی الکترونیکی باحداقل خدمات قابل ارائه اقدام نمایند. 4-سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی استانهاموظفندبرای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات لازم رادربودجه سنواتی استان پیش بینی ونسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند. ماده 4-ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان موظف است حداقل 5 خدمت اولیت داروفراگیرراکه درزمان تعیین شده قابل مکانیزه هستندبرحسب شرایط درهریک ازاستانهای پیشروباهمکاری سحری ,انتخاب ونسبت به ارائه آنهاازطریق مراکزخدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید. خدمات اولویت داربه شرح زیرمی باشند: الف -امورسجلی شامل صدورشناسنامه ,گواهی فوت ,تغیرات سجلی و...(سازمان ثبت احوال ) ب )خدمات مالیاتی موردنیازمردم و-(سازمان امورمالیاتی ) ج-خدمات صدوروتمدیدگواهینامه راننئگی ,ارائه عدم خلافی ,شماره گذاری و...(نیروی انتظامی ورانندگی ) د-خدمات درخواست انشعاب ,تعمیرات ,پرداخت قبوض و...(شرکتهای اب وبرق مخابرات پست و...) ه –خدمات مربوط به صدورپروانه ساختمان ,عدم خلافی ,پایان کار,عوارض نوسازی و...(شهرداری ) و-خدمات مربوط به صدورپروانه کسب ,کارت بازرگانی و...(وزارت بازرگانی ) تشکیلات وساختاراجرایی ماده 5-مجری طرح درهراستان توسط استانداروباشرایط زیرانتحاب می شود. الف )دارای تحصیلات دانشگاهی دررشته های مرتبط ب )دارای سابقه کارموثردرزمینه فناوری اطلاعات تبصره :کلیه اموراجرایی طرح حتی الامکان ازطریق مشارکت بابخش خصوصی انجام می شود ماده 6-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری مسئول برنامه ریزی ,هدایت ,هماهنگی ونظارت براجرای طرح ایجاد مراکزخدمات رسانی الکترونیکی بوده وموظف است حداکثرتاپایان سال 1283نسبت به ازریابی ,بهسازی ویابازطراحی مراکزاقدام ونتیجه راجهت تعمیم به سایرمناطق شهری باهماهنگی وزارت کشوربه تمام استانهاراابلاغ نماید. ماده 7-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورواستانداری ها موظفندزمینه لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی رادرایجادبهره برداری وتوسعه این مراکزبه وجودآورده ومجریان وداوطلبان انجام این امررادرگسترش مراکز,موردحمایت قراردهند. ماده 8-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری براساس ضوابطی که تعیین می نماید,اسامی آن دسته ازافرادودستگاههای اجرایی راکه درتحقق مفاداین مصوبه بیشترین تلاش راداشته اندجهت تقدیربه شورای عا لی اداری اعلام می نماید. ماده 9-استانداران استانهای پیشروموظف هستندهرسه ماه یکبارگزارش پیشرفت طرح رابه کمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایندوسازمان مدیریت برنامه ریزی کشورموظف است گزارش عملکرداین مصوبه رابه شورای عالی اداری ارائه نماید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0