وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین تعرفه وسایل پزشکی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۰

  • 1773--ت-28407-هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1773/ ت 28407 هـ تاریخ: 20/01/1382 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، موضوع نامه شماره 69039/ 14254/ 56 مورخ 6/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به استناد بند یاد شده، تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 را به شرح زیر تصویب نمود: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای انجام امور ذیل نسبت به وصول مبالغ به شرح جدول های زیر اقدام نماید: الف- صدور ،تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود: ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 1،320،000 2 تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 396،000 3 صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی 660،000 4 تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی 396،000 5 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود دارو های گیاهی و گیاهان دارویی، فراورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل 528،000 6 تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود دارو های گیاهی و گیاهان دارویی، فراورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل 330،000 7 صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی 1،020،000 8 صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی 1،320،000 9 صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی 1،020،000 10 صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندی فرآورده های آرایشی و بهداشتی 1،320،000 11 صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی دو در هزار ارزش گمرکی کالا 12 تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشت(شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی ،آشامیدنی ، آرایشی، بهداشتی ، مواد اولیه بسته بندی و ظروف آنها 396،000 13 صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی 1،020،000 14 صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی نیم درصد مبلغ ریالی پیش فاکتور 15 تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی 396،000 ب- صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه های مختلف مواد اولیه و بسته بندی دارویی 396،000 2 صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد خوراکی آشامیدنی مواد اولیه بسته بندی ظروف 396،000 3 صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته بندی 396،000 4 صدور پروانه مسئولان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی ، مواد اولیه، بسته بندی ظروف 396،000 5 صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 396،000 6 تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه های داروسازی و کارگاه های مختلف و مواد اولیه بسته بندی دارویی 360،000 پ- صدور و تمدید پروانه مطب ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران 396،000 2 صدور پروانه مطب( پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی 264،000 3 صدور پروانه مطب( پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها 132،000 4 تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران 90،000 5 تمدید پروانه مطب ( پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی 52،800 6 تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها 32،000 ت- صدور و تمدید پروانه موسسه های پزشکی و مسئولان فنی آنها: ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه تأسیس بیمارستان در تهران 2،420،000 2 صدور پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 1،980،000 3 صدور پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها 1،320،000 4 تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در تهران 660،000 5 تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 320،000 6 تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها 242،000 7 صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران 396،000 8 صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 264،000 9 صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 187،000 10 تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران 66،000 11 تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 52،800 12 تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 396،000 13 صدور پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی 396،000 14 صدور پروانه تأسیس داروخانه 396،000 15 تمدید پروانه تأسیس در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران 264،000 16 تمدید پروانه تأسیس در مانگاه مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی 187،000 17 تمدید پروانه تأسیس در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها 132،000 18 تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران 264،000 19 تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها 132،000 20 صدور پروانه مسئول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران 528،000 21 صدور پروانه مسئول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی 473،000 22 صدور پروانه مسئول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها 396،000 23 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران 264،000 24 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 187،000 25 تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران 264،000 26 تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی 187،000 27 تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها 132،000 28 تمدید پروانه فنی داروخانه در تهران 187،000 29 تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 132،000 30 صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در تهران 268،000 31 صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی 187،000 32 صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها 132،000 33 تمدید پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی درتهران 66،000 34 تمدید پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی 39،600 35 تمدید پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها 26،400 36 صدورپروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در تهران 87،000 37 صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی 132،000 38 صدورپروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها 66،000 39 تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در تهران 52،800 40 تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی 39،600 41 تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها 132،000 42 صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران 132،000 43 صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی 90،000 44 صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها 66،000 45 تمدیدپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران 187،000 46 تمدیدپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها 132،000 47 افزایش بخش تخصصی درمانی در موسسه های درمانی مجاز 66،000 ث- صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی: ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی دایم 132،000 2 صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موقت 52،800 3 صدور پروانه مامایی دایم 26،400 4 صدور پروانه مامایی موقت 18،700 ج- صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها: ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی 3،960،000 2 صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی 1،320،000 3 صدور پروانه تأسیس کارخانه مواد اولیه،بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 3،960،000 4 صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه،بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 1،320،000 5 تمدید و اصلاح پروانه تأسیس مراکز نگهداری،کارگاه،کارخانه داروسازی مواد خوراکی ، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ،مواد اولیه، بسته بندی و ظروف 660,000 6 صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی مواد اولیه، بسته بندی و ظروف 1,32,000 7 اصلاح وتمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی 660،000 چ- آزمایش ( بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی 264،000 ریال ح- حق آزمایش فرآورده ها ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط 286،000 2 کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایش های عمومی 231،000 3 کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها 330،000 4 کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرولوژی و ایمو نولوژی 320،000 5 کنترل کیفی وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی 792،000 6 کنترل کیفی دستگاه های پایه و ابزار 330،000 7 کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها 363،000 8 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی 121،000 9 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی 143،000 10 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرولوژی و ایمونولوژی 72،600 11 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکروب شناسی (قارچ شناسی، باکتری شناسی و انگل شناسی 96،800 خ- معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 درخواست اعزام به خارج از کشور 33،000 2 درخواست تجدید درخواست اعزام 33،000 3 رسیدگی به مرخصی استعلاجی 7،700 4 رسیدگی به درخواست اظهار نظر در مورد تقاضای پروانه مطب 26،400 5 اظهارنظر در مورد دریافت داروهای گران قیمت و مخدر 9،900 6 تمدید سر رسید سفته 7،700 7 کمیسیون تخصصی و مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار 26،400 د- استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی: ردیف موضوع مبلغ به ریال 1 کلیه طرح هایی که تا 1000 متر مربع زیر بنا دارند 2،420،000 2 کلیه طرح هایی که تا 2000 متر مربع زیر بنا دارند 3،630،000 3 کلیه طرح هایی که تا 5000 متر مربع زیر بنا دارند 6،050،000 4 زیر بنای بالاتر از 5000 مترمربع 9،000،000 2- حق آزمایش مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه های مصوب شورای اقتصاد است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0