وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و …

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۰

  • 1773-ت-28407هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره ابلاغ : 1773/ت 28407هـ
تاریخ: 20/01/1382
تتتتتتتتتتتتت عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمصوب 17/01/
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بازرگانی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد کارگرو ه موضوع بند ( ط ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و صول عوارض و سایر و جوه از تولید کنندگان کالاو ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و ارداتی ـ مصوب 1381ـ ، موضوع نامه شماره 69039/14254/56 مورخ 6/12/1381 و زارت امور اقتصادی و دارایی ، و به استناد بند یاد شده ، تعرفه های موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظیم بخشی از دو لت ـ مصوب 1380ـ را به شرح زیر تصویب نمود :
1ـ و زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای انجام امور ذیل نسبت به و صول مبالغ به شرح جدو ل های زیر اقدام نماید :
الف ـ صدو ر ، تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و ورود:
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو رپرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم دارو
1320000
2
تمدیدو اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم دارو
396000
3
صدو ر پرو انه یامجوز ورود مواداو لیه دارو و بسته بندی
660000
4
تمدید و اصلاح پرو انه یا مجوز ورود مواد او لیه دارو و بسته بندی
396000
5
صدو ر پرو انه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارو یی، فرآو رده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل
528000
6
تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، فرآو رده ها و مواد تشخیص دارو یی و الکل
330000
7
صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد خوراکی و آشامیدنی
1020000
8
صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد آرایشی و بهداشتی
1320000
9
صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هر قلم مواد او لیه بسته بندی و ظرو ف مواد خوراکی و آشامیدنی
1020000
10
صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هر قلم مواد او لیه و بسته بندی فرآو رده های آرایشی و بهداشتی
1320000
11
صدو ر پرو انه ورودیا مجوز بهداشتی ورودهر قلم فرآو رده های خوراکی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف مواد خوراکی و آشامیدنی
دو در هزار ارزش گمرکی کالا
12
تمدید و اصلاح پرو انه ساخت یا مجوز بهداشت ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواداو لیه بسته بندی و ظرو ف آنها
396000
13
صدو ر پرو انه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی
1020000
14
صدو ر مجوز ورودهر قلم تجهیزات پزشکی
نیم درصد مبلغ ریالی پیش فاکتور
15
تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم تجهیزات پزشکی
396000
ب ـ صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه دارو سازی و کارگاه های مختلف مواد او لیه و بسته بندی دارویی
396000
2
صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه و کارگاههای مواد خوراکی و آشامیدنی مواد او لیه بسته بندی ظروف
396000
3
صدرو پرو انه مسوو ل فنی کارخانه و کارگاههای مواد آرایشی و بهداشتی ، مواد او لیه و بسته بندی
396000
4
صدو ر پرو انه مسوو لان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف
396000
5
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
396000
6
تمدید پرو انه مسوو لان فنی کارخانه های دارو سازی و کارگاههای مختلف و مواداو لیه بسته بندی دارو یی
360000
پ ـ صدو ر و تمدید پرو انه مطب :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) درتهران
396000
2
صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در شهرهای دانشگاهی
264000
3
صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در سایرشهرها
132000
4
تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در تهران
90000
5
تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در شهرهای دانشگاهی
52800
6
تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در سایرشهرها
32000
ت ـ صدو ر و تمدید پرو انه موسسه های پزشکی و مسوو لان فنی آنها :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در تهران
2420000
2
صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی
1980000
3
صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در سایر شهرها
1320000
4
تمدید پرو انه تأ سیس بیمارستان در تهران
660000
5
تمدیدپرو انه تأ سیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی
320000
6
تمدید پرو انه تأ سیس بیمارستان در سایرشهرها
242000
7
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در تهران
396000
8
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی
264000
9
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در سایرشهرها
187000
10
تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در تهران
66000
11
تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی
52800
12
تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در سایرشهرها
396000
13
صدو ر پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی
396000
14
صدو ر پرو انه تأ سیس داروخانه
396000
15
تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران
264000
16
تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی
187000
17
تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی درسایر شهرها
132000
18
تمدید پرو انه تأ سیس دارو خانه در تهران
264000
19
تمدید پرو انه تأ سیس دارو خانه در سایر شهرها
132000
20
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران
528000
21
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی
473000
22
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها
396000
23
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در تهران
264000
24
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در سایر شهرها
187000
25
تمدید پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران
264000
26
تمدید پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی
187000
27
تمدیدپرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها
132000
28
تمدید پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در تهران
187000
29
تمدید پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در سایرشهرها
132000
30
صدو ر پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران
268000
31
صدو ر پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی
187000
32
صدو ر پرو انه تأ سیس سایرموسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها
132000
33
تمدید پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران
66000
34
تمدیدپرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی
39600
35
تمدید پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها
26400
36
صدرو پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران
187000
37
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی
132000
38
صدو ر پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها
66000
39
تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران
52800
40
تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی
39600
41
تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها
132000
42
صدو ر پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران
132000
43
صدو ر پرو انه دفاتر کارماماو مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی
90000
44
صدو ر پرو انه دفاتر کارماماو مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها
66000
45
تمدید پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران
187000
46
تمدید پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایرشهرها
132000
47
افزایش بخش تخصصی درمانی در موسسه های درمانی مجاز
66000
ث ـ صدو ر پرو انه های دایم و موقت پزشکی ، دارو سازی ، دندانپزشکی و مامایی :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو ر پرو انه پزشکی ، دارو سازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی دایم
132000
2
صدو ر پرو انه پزشکی ، دارو سازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موقت
52800
3
صدو ر پرو انه مامایی دایم
26400
4
صدو ر پرو انه مامایی موقت
18700
ج ـ صدو ر و اصلاح و تمدید پرو انه کارخانه ها :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
صدو ر پرو انه تأ سیس کارخانه دارو سازی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزو مات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
396000
2
صدو ر پرو انه تأ سیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
1320000
3
صدو ر پرو انه تأ سیس کارخانه مواداو لیه ، بسته بندی و ظرو ف دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
3960000
4
صدو ر پرو انه تأ سیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
1320000
5
تمدید و اصلاح پرو انه تأ سیس مراکز نگهداری ، کارگاه ، کارخانه دارو سازی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظروف
660000
6
صدو ر پرو انه تولید و ساخت موقت دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف
1320000
7
اصلاح و تمدید پرو انه کارخانه تجهیزات و ملزو مات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی
660000
چ ـ آزمایش ( بررسی فنی ) تجهیزات ، دستگاهها و ملزو مات پزشکی و دندانپزشکی 264000 ریال
ح ـ حق آزمایش فرآو رده ها :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط
286000
2
کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایشهای عمومی
231000
3
کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها
330000
4
کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرو لوژی و ایمونولوژی
320000
5
کنترل کیفی و سایل و دستگاههای آزمایشگاهی
792000
6
کنترل کیفی دستگاههای پایه و ابزار
330000
7
کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها
363000
8
نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی
121000
9
نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی
143000
10
نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرو لوژی و ایمونولوژی
72600
11
نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکرو ب شناسی ( قارچ شناسی ، باکتری شناسی و انگل شناسی )
96800
خ ـ معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان و ظیفه :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
درخواست اعزام به خارج از کشور
33000
2
درخواست تجدید درخواست اعزام
33000
3
رسیدگی به مرخصی استعلاجی
7700
4
رسیدگی به درخواست اظهارنظر در مورد تقاضای پرو انه مطب
26400
5
اظهارنظر در مورد دریافت دارو های گران قیمت و مخدر
9900
6
تمدید سررسید سفته
7700
7
کمیسیون تخصصی مشمولان نظام و ظیفه برای هر بیمار
26400
د ـ استاندارد نمودن نقشه ها و صدو ر پرو انه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی :
ردیف
موضوع
مبلغ به ریال
1
کلیه طرح هایی که تا 1000 متر مربع زیربنا دارند
2420000
2
کلیه طرح هایی که تا 2000 متر مربع زیربنا دارند
3630000
3
کلیه طرح هایی که تا 5000 متر مربع زیربنا دارند
6050000
4
زیربنای بالاتر از 5000 متر مربع
9000000
2ـ حق آزمایش مواد غذایی ، دارو یی ، آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه های مصوب شورای اقتصاد است .
محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0