وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

 

متن نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

بسمه تعالی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02

متن زیر به عنوان بند 7 به مفاد دستورالعمل الحاق می شود:

7- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/02/17 در مواردی که امکان اجرا به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.

سید احسان خاندوزی

 

بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

در اجرای تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02، موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مقرر می دارد:

1- کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه، به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود.

2- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی در بازه زمانی ماده 238 قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارائه شده از طرف مودی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مودی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسئول / مسئولان مربوط ارسال نماید.

3- مسئول / مسئولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه، به اعتراض مودی رسیدگی و به شرح ذیل اقدام نمایند:

3-1- در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه / استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول / مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده 238 از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از ماخذ مندرج در برگ تشخیص / مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد.

3-2- چنانچه نظر مسئول / مسئولان مربوط تعدیل درآمد / ماخذ مشمول مالیات باشد، می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مودی برسانند. مودی مکلف است پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد / ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع حل اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد.

4- در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد / ماخذ مشمول مالیاتی تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده / سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرایند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی ، صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم توسط مسئول / مسئولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسئول / مسئولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده 238 قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد / ماحذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده / سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند.

5- مسئول / مسئولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهارنظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تعییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند.

6- به استناد مفاده 239 قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه یا استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده 238 قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسئول / مسئولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.

مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد.

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0