وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/03/19

شماره 152089/ت59237هـ تاریخ: 1400/11/27 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/27 به پیشنهاد شماره 1400/31120/30/100 مورخ 1400/07/08 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/03/19، بعد از واژه های "قراردادهای" و "تمام" به ترتیب عبارت های "بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه)" و "یا بخشی از" حذف و عبارت "با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (1)" به عبارت "با ضریب مذکور در ردیف (6)" اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور