وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات