وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اطلاعیه خود اظهاری مشاغل 1383 و مستغلات مسکونی اجاری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۱۶

  • 10237 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:10237
تاریخ:1383/06/16
پیوست:دارد
یکـبرگ اطـلاعیه مهـم سـازمـان امـور مـالیاتی کشـور مبنی بر خوداظهاری مالیات بر در آمد مشاغل و همچنین مالیات بر درآمد مستغلات مـسکونی اجـاره ای ،مـوضوع مـاده 158 اصـلاحـیه قـانون مـالـیات هــای مـستقیم مصوب 1380/11/27 ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن اطلاعیه پیوست قبل از انقضای شهریور ماه سال جاری در پنج نوبت در روزنامه کثیرالانتشار صبح و عصر کشور برای اطلاع مودیان محترم مالیاتی درج گردد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی صاحبان محترم درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاری می رساند:
سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست تشویق و توسعه (خوداظهاری مالیاتی) و بر پایه احترام و اعتماد متقابل،حکم ماده ( 158) اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 را برای عملکرد سال 1383 در مورد اشخاص حقیقی صاحبان درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاره ای اجرا خواهد نمود.
بنابراین مودیان محترم هر یک از منابع مذکور که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 خود را تا پایان تیر ماه سال 1384 به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند،بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان امور مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0