وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق،غرب و مرکز تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۶

  • 73747 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:73747
تاریخ:26/12/1381
پیوست:

اداره کل مالیات بر شرکت ها
اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی
ادارات کل مالیات های شرق، غرب ومرکز تهران

در اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بهبود روش های عملیاتی وبنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم (به استثناء هیأت موضوع ماده 251 مکرر) قانون مذکور جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی مودیان تحت پوشش، از ابتدای سال 1382 به آن اداره کل محول و مقرر می دارد:
1) اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا خاتمه عملیات مربوط به صدور آرای قطعی مربوط به اوراق دعوت حل اختلاف مالیاتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری ارجاع شده یا می شود، به فعالیت خود ادامه داده وبه نسبت صدور آرای قطعی مربوط به اوراق مذکوراقدام به انتقال سوابق، امکانات اداری و نیروی انسانی وفق مفاد صورت جلسه ای که ما بین آن اداره کل وادارات کل ذیربط با نظارت معاون محترم پشتیبانی تنظیم ومبادله می گردد، خواهد نمود.
2) از آنجا که یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ممیزین کل محترم تعداد توافقات حاصله با مودیان مالیاتی می باشد مقتضی است ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا عمده اعتراضات مودیان ابتدا در مرحله ممیزین کل مطرح وحل وفصل گردد به نحوی که مجموع اعتراضات ارجاعی به هیأت های حل اختلاف به حداقل ممکن کاهش یابد.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0